Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid

Naar overzicht

Ter voorbereiding op de Vervoersautoriteit is in 2013 de Strategische Bereikbaarheidsagenda (SBA) voor de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) opgesteld. Deze is op 19 december 2014 vastgesteld.

De SBA vormt het inhoudelijk kader voor de nieuwe Vervoersautoriteit, die per
1 januari 2015 is opgericht. De voorliggende Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid geeft nadere uitwerking aan deze SBA. 

De agenda geeft invulling aan de gezamenlijke regionale mobiliteitsopgaven in de metropoolregio. Deze volgen uit de noodzaak om de gezamenlijke agglomeratiekracht te versterken. Daarbij bouwt de MRDH voort op de karakteristieken van de afzonderlijke gemeenten en gebiedstypen in de metropoolregio. In de Uitvoeringsagenda wordt een samenhangend pakket aan maatregelen voorgesteld voor de periode 2016-2025.
Verder geeft deze Uitvoeringsagenda invulling aan de formele verplichting uit de Planwet Verkeer en Vervoer. Die schrijft voor dat de MRDH een regionaal verkeer- en vervoersplan moet vaststellen. Deze Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid is dat verkeer- en vervoersplan.