Projectbijdragen Cluster Maritiem

Naar overzicht

Fieldlab Additive Manufacturing 

3D-printen is één van de technologieën die de maritieme en offshore wereld drastisch kan veranderen. Juist in de maritieme, offshore en havengerelateerde industrieën levert de toepassing van 3D printen grote voordelen, zoals het verlagen van voorraden van spare parts, het fabriceren van complexe geometrische vormen en het snel en lokaal produceren en repareren van onderdelen. In 2015 is in een pilotproject ervaring opgedaan met de huidige mogelijkheden van additive manufacturing voor de maritieme en havengerelateerde industrie.  Op basis van de pilotstudie, is een robuuste basis neergelegd voor een fieldlab Additive Manufacturing. MRDH heeft een projectbijdrage toegekend aan dit fieldlab van € 400.000. De activiteiten en projecten die in dit fieldlab zullen worden uitgevoerd zullen een aanzuigende werking hebben op andere bedrijven/sectoren die eveneens projecten en nieuwe toepassingen willen ontwikkelen in dit fieldlab, waardoor bedrijven kostenbesparend kunnen werken en dat heeft positieve invloed op omzet en werkgelegenheid. Op 30 november 2016 is het RAMLAB geopend.

Smart Maintenance of Ships (SMASH)

Het Fieldlab SMASH helpt bedrijven (asset-owners, werven, toeleveranciers) om real-time informatie te verzamelen en te analyseren over de staat van hun schip (inclusief onderdelen) om zo onderhoud op tijd te kunnen uitvoeren, in plaats van te vroeg zoals bij planmatig onderhoud of te laat zoals bij correctief onderhoud. Door 100% voorspelbaar onderhoud zullen de onderhoudskosten in de scheepvaart fors worden verlaagd en zal de inzet verhoogd kunnen worden. De MRDH draagt mede bij aan dit Fieldlab Smart Maintenance of Ships (SMASH) voor een bedrag van € 80.000,-. Doordat ook de Drechtsteden bijdragen met € 40.000,- wordt de verdere ontwikkeling van dit fieldlab mogelijk. De activiteiten en projecten die in dit fieldlab, gefinancierd door de deelnemende bedrijven, worden uitgevoerd zorgen voor aantrekkingskracht op andere bedrijven en hebben een positieve invloed op de werkgelegenheid. Door de ontwikkeling van testfaciliteiten als dit te stimuleren, versterkt de Metropoolregio het economisch vestigingsklimaat. Lees ook dit bericht.

 

Smart, Safe & Resilient Mainports  

MRDH heeft een projectbijdrage van €115.000 aan het project  Smart, Safe & Resilient Mainports verleend. Doel van dit project is innovatieve producten en diensten snel(ler) te kunnen ‘vermarkten’ en zo het economisch rendement en veiliger mainports, zoals de Rotterdamse haven en omgeving, te kunnen realiseren. De gemeenten op Voorne-Putten geven hiermee invulling aan de wens tot een fysieke locatie, een zogenaamd fieldlab, waar oplossingen worden getest om de omgeving en het havengebied veiliger, schoner en efficiënter te maken. Het fieldlab richt zich op het samenbrengen van innovatieve marktpartijen en investeerders die gezamenlijk krachtige producten en diensten ontwikkelen die (inter)nationaal succesvol zijn te vermarkten. Het project geeft nieuwe bedrijven en innovatieve start-ups de mogelijkheid zich te ontwikkelen en zich op Voorne-Putten te vestigen. Dit versterkt de regio, stimuleert economische ontwikkeling en geeft het eiland een stevige positie richting havengebied. Meer informatie.