Next Generation Woonwijken

Naar overzicht

Wonen in een duurzame woning in een wijk waar inwoners zich met elkaar verbonden voelen en waar alle generaties een hoge kwaliteit van leven ervaren. Zó willen we wonen in onze metropoolregio. Maar veel oudere stadswijken zijn kwetsbaar. Daar komen meerdere sociale problemen bij elkaar. Zeven pilotgemeenten binnen de Metropoolregio werken samen aan de Next Generation woonwijk, een project uit het Regionaal Investeringsprogramma. De MRDH ondersteunt en verbindt.

In het project kijken we met een andere bril naar deze wijken, zonder deze problematiek uit het oog te verliezen. Het doel is om oudere wijken, met de nodige inspanning van verschillende partijen, om te vormen tot duurzame, gezonde, levensloopbestendige en betaalbare woon- en leefgebieden. Hiermee werken de 23 gemeenten aan de afspraken uit het klimaatakkoord van Parijs. Ook zijn de stadswijken bovendien een onbenutte banenmotor.

In het project werken de gemeenten Den Haag, Rotterdam, Westvoorne, Zoetermeer, Rotterdam, Vlaardingen en Nissewaard samen. Inmiddels zijn er een aantal sessies geweest met deze gemeenten om te bepalen wat hun vraag is op het gebied van de wijkaanpak. De MRDH legt zijn focus op drie opgaven: de verduurzamingsopgave, de werkgelegenheid in de wijken en onderwijs en scholing. De MRDH draagt bij door te ondersteunen bij vier elementen:

  • Stroomlijnen input van de gemeenten richting het Rijk;
  • Komen tot concrete voorstellen en businesscases voor de verschillende pilot-wijken;
  • Zorgen dat de opgedane kennis  in de pilotwijken circuleert, waardoor de door verduurzaming gestuurde wijkaanpak gemakkelijker in andere gemeenten en/of wijken tot stand komt;
  • Afstemming met Roadmap Next Economy

De gemeenten kunnen bijvoorbeeld leren van de totstandkoming van de lokale Green Deal in Zoetermeer om de corporatiewoningen in de wijk Palenstein aardgasloos te maken.

Ook liggen er kansen voor de ontwikkeling van een smart grid en voor internettoepassingen (Internet of Things, het toepassen van e-health door sensoren) en domotica. Elementen die  in de Roadmap Next Economy terugkomen.

Door de wijk van de toekomst te bouwen dragen we bij aan het verbeteren van de werkgelegenheid, duurzaamheid, attractiviteit van de regio en geven we ruimte aan de next economy.