Netwerk Duurzaam Inkopen

Naar overzicht

Het totale inkoopvolume van de 23 gemeenten in de MRDH bedraagt jaarlijks zo’n 3 miljard euro. Het gaat hier om inkoop voor de eigen ambtelijke organisatie, zoals papier, koffie of elektriciteit. Maar ook in de gemeente: straatverlichting, openbaar vervoer of informatiepanelen.

Mei 2015 is het Netwerk Duurzaam Inkopen gestart van de metropoolregio Rotterdam Den Haag. Dit inkopersnetwerk van 23 gemeenten gaat kennis en ervaring uitwisselen rond innovatieve en duurzame inkoop en aanbesteding. Hiermee willen zij een bijdrage leveren aan een beter leefklimaat en meer regionale werkgelegenheid creëren.

Waarom een regionaal inkopersnetwerk?
In vrijwel alle gemeenten in de metropoolregio is duurzaamheid (zowel groen als sociaal) speerpunt in het lokale inkoop- en aanbestedingsbeleid. Toch vertaalt zich dat lang niet altijd in contracten en levert het niet direct een bijdrage aan de lokale werkgelegenheid. Wat is het probleem? Veel gehoorde bezwaren variëren van “we weten niet hoe het moet” tot “we hebben er gewoon geen tijd voor”. Dat is jammer, want de kans om regionale marktkracht in te zetten voor meer werkgelegenheid en verduurzaming van de regio blijft hierdoor onbenut.

Doelen
Doelen van dit inkopersnetwerk zijn:

  1. meer uniformiteit in de marktbenadering;
  2. stimuleren van lokale sociale werkgelegenheid;
  3. meer kansen voor innovatieve en duurzame bedrijven bij gemeentelijke opdrachten in de regio;
  4. tijd en geld besparen tijdens de voorbereiding van nieuwe contracten door kennis en ervaring uit te wisselen.

Rol MRDH
Binnen de stadsregio Rotterdam was al een dergelijk netwerk actief. De bestuurscommissie EV heeft in april 2015 besloten dit netwerk uit te breiden naar het hele metropoolgebied. De MRDH is opdrachtgever voor het netwerk en faciliteert. Voor de MRDH is een transitie naar een innovatieve groene economie van belang met als resultaat een aantrekkelijke leefomgeving met voldoende werkgelegenheid en innovatieve bedrijvigheid.