MIRT-verkenning oeververbindingen regio Rotterdam

Naar overzicht

Op 21 november 2018 hebben Rijk en regio afgesproken een MIRT verkenning Oeververbinding regio Rotterdam te starten. Voor deze verkenning wordt een projectwebsite  gemaakt. Totdat deze website gereed is, vindt u hier informatie, rapporten en documenten over de pre-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam.

Op 16 juli 2019 zijn de samenwerkende overheden een pakket aan maatregelen overeengekomen om de knelpunten Algeracorridor en oeververbinding Oost aan te pakken. Lees nu het persbericht voor meer informatie.

Oeververbinding regio Rotterdam
Steeds meer mensen komen naar de regio Rotterdam om te wonen, werken, leren en recreëren. Meer mensen betekent meer beweging, meer verbindingen. Door deze groei staat de bereikbaarheid steeds verder onder druk. De wegen tussen de oevers van de Nieuwe Maas lopen regelmatig vast voor alle soorten verkeersdeelnemers inclusief het openbaar vervoer. Daarom verkennen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de gemeente Rotterdam de mogelijkheden voor een nieuwe oeververbinding in de regio Rotterdam. De Oeververbinding maakt deel uit van het bereikbaarheidsprogramma MoVe.

Een extra oeververbinding moet niet alleen de bereikbaarheid verbeteren. Een oeverbinding moet inspelen op groei en verstedelijking, bijdragen aan stedelijke leefkwaliteit en zorgen voor kansen voor mensen, doordat mensen makkelijker bij studie of werk kunnen komen. De vier partijen hebben de volgende drie gebieden onderzocht om erachter te komen welke locatie het meeste bijdraagt aan het bereiken van deze doelen: Waal/Eemhaven-Merwe Vierhavens (‘West’), Feijenoord-Kralingen (‘Oost’) en Ridderkerk-Krimpen aan den IJssel (‘Oost-oost’).

Op basis van de resultaten van de onderzoeken komen twee mogelijke locaties in aanmerking voor het realiseren van een oeververbinding: een locatie tussen Krimpen aan den IJssel en Ridderkerk (oost-oost variant) of een locatie tussen de wijk Feijenoord en De Esch in Rotterdam (oost variant).

Proces en documentatie
In het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport  (BO MIRT) van 21 november 2018 hebben het Rijk en de regio besloten een MIRT-verkenning te starten voor een oeververbinding in de regio Rotterdam. In een MIRT-verkenning bekijken het Rijk, regionale en lokale overheden, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en belangengroepen in het gebied welke toekomstgerichte oplossingen voor de gestelde doelen moeten worden onderzocht.

Voorafgaand aan dit besluit is een preverkenning gedaan naar een oeververbinding, waaruit tweemogelijke locaties in aanmerking komen: Feijenoord-Kralingen (‘Oost’) en Ridderkerk-Krimpen aan den IJssel (‘Oost-oost’).

Rijk en regio bepalen naar verwachting in juli 2019 of er voldoende informatie uit de diverse onderzoeken beschikbaar is om een beslissing te kunnen nemen voor welke van de twee zoeklocaties een MIRT-verkenning wordt gestart. Vanuit de MIRT-verkenning komen we tot een voorkeursalternatief en besluitvorming daarover. De MIRT-verkenning Oeververbinding regio Rotterdam duurt circa twee jaar en is naar verwachting eind 2020 klaar.

De documenten en rapporten uit de preverkenning (te downloaden via de kolom Presentaties op deze pagina):

  • BO MIRT afsprakenlijst
  • Toelichting scope MIRT verkenning Oeververbinding regio Rotterdam
  • Resultatennota preverkenning Oeververbindingen regio Rotterdam
  • Verkeersonderzoek (bijlage bij resultatennota)
  • Onderzoek ruimtelijk-economische effecten (bijlage bij resultatennota)

Aanvullende documentatie (mei 2019):

  • Eindrapportage probleemanalyse en oplossingsrichtingen Algeracorridor
  • Addendum studie Ruimtelijk economische effecten oeververbinding preverkenning
  • Memo aanvullend onderzoek tot medio 2019

Naar aanleiding van het gebiedsbod regio Krimpenerwaard - https://www.krimpenaandenijssel.nl/gebiedsbod - van de gemeenten Krimpen aan den IJsel en Krimpenerwaard, zijn de volgende documenten toegevoegd:

  • Addendum effecten verkeersberekeningen gebiedsbod Krimpenerwaard
  • Addendum Resultatennota Preverkenning

Participatie
Vanaf begin 2019 hebben de partijen vele gesprekken gevoerd met bewoners, ondernemers, belangengroepen en allerlei geïnteresseerden. In persoonlijke gesprekken, maar ook in groepsateliers. Op deze manier zijn zo veel mogelijk standpunten en belangen verzameld. De oogst hiervan wordt meegenomen in de beslissing over de locatie, die naar verwachting in juli 2019 wordt genomen.
Ook komen er nog formele procedures voor zienswijzen en bezwaarschriften op de besluitvorming. Deze data en termijnen zijn nu nog niet bekend.

Vragen
Kijk voor de 10 meest gestelde vragen en antwoorden in de rechterkolom van deze webpagina.
Voor alle overige vragen of als u uw ideeën wilt delen, kunt u een mail sturen aan mail@oeververbinding.nl. U ontvangt binnen 10 werkdagen een antwoord op uw vragen.