MIRT-verkenning oeververbindingen regio Rotterdam

Naar overzicht

Op deze pagina vindt u de rapporten en beslisdocumenten behorend bij de pre-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam. In het BO MIRT op 21 november hebben Rijk en regio afgesproken een MIRT verkenning te starten. Voor deze verkenning zal een porjectwebsite  gemaakt worden. Totdat deze website gereed is kunt u op deze pagina de relevante documentatie tot dusverre terugvinden. 

Rijk en regio hebben tijdens het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport  (MIRT) besloten een MIRT verkenning te starten. Daarin worden de mogelijkheden verkend om in het oostelijk deel van de Rotterdamse regio de (multimodale) bereikbaarheid te verbeteren door o.a. het realiseren van een extra oeververbinding. De MIRT verkenning is gericht op de nadere uitwerking van bereikbaarheidsmaatregelen om vervolgens te komen tot een voorkeursalternatief en besluitvorming daarover. Rijk en regio hebben samen € 480 miljoen euro gereserveerd voor deze maatregelen.

In de regio Rotterdam Den Haag staat de bereikbaarheid onder druk.  Goede bereikbaarheid is een voorwaarde voor een economisch sterke regio met een hoogwaardige leefkwaliteit. Daarnaast biedt een goede bereikbaarheid kansen voor gebiedsontwikkeling. Voor de Rotterdamse regio is uitbreiding van de (capaciteit van) oeververbindingen essentieel.

Aan de aangekondigde MIRT verkenning ging een preverkenning vooraf. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de gemeente Rotterdam onderzochten daarbij in hoeverre bereikbaarheidsmaatregelen aan de westkant en oostkant van de Rotterdamse regio bijdragen aan het verbeteren van bereikbaarheid (via weg, metro en tram), de verstedelijkingsopgave, het verbeteren van stedelijke leefkwaliteit en het verbeteren van kansen voor mensen. Conclusie van het onderzoek is dat bereikbaarheidsmaatregelen aan de oostkant van de Rotterdamse regio het meeste bijdragen aan de doelstellingen.

Onderstaand vindt u de rapporten en beslisdocumenten behorend bij de preverkenning:

  • BO MIRT afsprakenlijst
  • Toelichting scope MIRT verkenning Oeververbinding regio Rotterdam
  • Resultatennota preverkenning Oeververbindingen regio Rotterdam
  • Verkeersonderzoek (bijlage bij resultatennota)
  • Onderzoek ruimtelijk-economische effecten (bijlage bij resultatennota)

Globale planning MIRT verkenning en participatie
De verwachte doorlooptijd van de MIRT verkenning Oeververbinding regio Rotterdam is ca. 1,5 tot 2 jaar, dus tot eind 2020. In januari en februari 2019 zullen er informatiebijeenkomsten voor de omgeving worden georganiseerd over de uitkomsten van de preverkenning en het besluit in het BO MIRT van 21 november. Tijdens deze bijeenkomsten worden ook de verschillende fasen van de MIRT verkenning geschetst en de participatie van de omgeving daarin.