MIRT-verkenning oeververbinding regio Rotterdam

Naar overzicht

Op 16 juli 2019 hebben Rijk en regio overeenstemming bereikt over een onderzoek naar een pakket aan maatregelen dat de bereikbaarheid van de regio Rotterdam moet verbeteren. In de MIRT-verkenning Oeververbinding regio Rotterdam worden mogelijke oplossingen voor gezamenlijk gestelde doelen onderzocht. Voor deze verkenning wordt een projectwebsite gemaakt. Totdat deze website gereed is, vindt u hier informatie, rapporten en documenten over de MIRT-verkenning oeververbindingen regio Rotterdam.

Oeververbinding regio Rotterdam
Steeds meer mensen komen naar de regio Rotterdam om te wonen, werken, leren en recreëren. Meer mensen betekent meer beweging, meer verbindingen. Door deze groei staat de bereikbaarheid steeds verder onder druk. De wegen tussen de oevers van de Nieuwe Maas lopen regelmatig vast voor alle soorten verkeersdeelnemers inclusief het openbaar vervoer. Daarom verkennen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de gemeente Rotterdam de mogelijkheden voor een nieuwe oeververbinding in de regio Rotterdam. De Oeververbinding maakt deel uit van het bereikbaarheidsprogramma MoVe.

Een extra oeververbinding moet niet alleen de bereikbaarheid verbeteren. Een oeverbinding moet inspelen op groei en verstedelijking, bijdragen aan stedelijke leefkwaliteit en zorgen voor kansen voor mensen, doordat mensen makkelijker bij studie of werk kunnen komen. De vier partijen hebben de volgende drie gebieden onderzocht om erachter te komen welk zoekgebied het meeste bijdraagt aan het bereiken van deze doelen: Waal/Eemhaven-Merwe Vierhavens (‘West’), Feijenoord-Kralingen (‘Oost’) en Ridderkerk-Krimpen aan den IJssel (‘Oost-oost’).

Keuze voor zoekgebied gemaakt
Een oeververbinding tussen Feijenoord en Kralingen/de Esch (zoekgebied Oost) is onderdeel van een samenhangend pakket aan maatregelen dat verder wordt onderzocht om de bereikbaarheid in de regio Rotterdam te verbeteren.

Pakket aan maatregelen
De maatregelen zijn samengesteld op basis van de onderzoeksresultaten van de pré-verkenning, de aanvullende informatie uit de onderzoeken A16- en Algera-corridor en de participatie van de afgelopen periode. Het pakket aan maatregelen dat verder wordt onderzocht en uitgewerkt bestaat uit: 

 1. een nieuwe multimodale oeververbinding tussen Kralingen en Feijenoord in Rotterdam;
 2. maatregelen om de capaciteit en doorstroming op de Algeracorridor op te waarderen;
 3. een treinstation Stadionpark;
 4. een hoogwaardige openbaar vervoerverbinding tussen Zuidplein en Kralingse Zoom;
 5. een hoogwaardige openbaar vervoerverbinding tussen Zuidplein en Rotterdam Centraal via de Maastunnel;
 6.   maatregelen op de A16, waaronder het weefvak in de A16 ten zuiden van de Van Brienenoordbrug tussen het Knooppunt Terbregseplein en het Knooppunt Ridderkerk.

Het pakket aan maatregelen levert voor de regio Rotterdam een bijdrage aan:  

 • het verbeteren van de bereikbaarheid
 • inspelen op groei en verstedelijking
 • bijdragen aan stedelijke leefkwaliteit
 • kansen voor mensen.

Verder onderzoek
De ideeën en voorstellen die zijn ingebracht leveren veel en waardevolle informatie op voor de vervolgfase van de MIRT-verkenning. Thema’s als leefbaarheid en (nautische) inpassing spelen een belangrijke rol bij een nieuwe oeververbinding. De ideeën en voorstellen zijn beschreven in het participatierapport en worden meegenomen bij het opstellen van een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Daarin wordt beschreven welke oplossingen en onderzoeksaspecten in de MIRT-verkenning worden uitgewerkt. Zo wordt bij het uitwerken van de concept-NRD onder andere meegenomen dat in de MIRT-verkenning voor een oeververbinding verschillende locaties binnen het zoekgebied nader worden uitgewerkt waarbij de vorm (brug, tunnel) en inpasbaarheid in omgeving en inrichting belangrijke thema’s zijn. De nautische inpasbaarheid met het oog op vlotte en veilige doorstroming van de scheepvaart vergt zorgvuldig onderzoek. Voor de nieuwe hoogwaardige openbaar vervoerverbinding tussen Zuidplein en Kralingse Zoom wordt gekeken naar verschillende vormen van openbaar vervoer. Het A16-onderzoek is de basis voor de te onderzoeken oplossingen voor het knelpunt op het weefvak A16 van Brienenoordbrug – knooppunt Ridderkerk. Het Algeraonderzoek is de basis voor de te onderzoeken oplossingen voor de Algeracorridor. De oplossingen worden in ieder geval beoordeeld op doelbereik, milieueffecten, inpasbaarheid, (technische) haalbaarheid en kosten.

Proces en documentatie
In de pre-verkenning is gekeken naar de doelen en de zoeklocaties voor een oeververbinding Rotterdam. Dit waren de gebieden Feijenoord-Kralingen (‘Oost’) en Ridderkerk-Krimpen aan den IJssel (‘Oost-oost’). Deze fase is in november 2018 afgerond.

In het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport  (BO MIRT) van 21 november 2018 hebben het Rijk en de regio besloten een MIRT-verkenning te starten voor een oeververbinding in de regio Rotterdam. In een MIRT-verkenning bekijken het Rijk, regionale en lokale overheden, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en belangengroepen in het gebied welke toekomstgerichte oplossingen voor de gestelde doelen moeten worden onderzocht.

Rijk en regio hebben in juli 2019 de keuze gemaakt voor het zoekgebied Feijenoord – Kralingen/de Esch (Oost). Het besluit wordt vastgelegd in de Startbeslissing en Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Deze worden na de zomer gepubliceerd. De NRD beschrijft welke oplossingsrichtingen in de MIRT-verkenning verder worden onderzocht.  Op de NRD kunnen zienswijzen worden ingediend.  

De volgende stap in de MIRT-Verkenning is de verschillende oplossingen voor dit gebied nader te onderzoeken. Bijvoorbeeld: wordt het een brug of een tunnel. Ook milieu-effecten worden in deze fase grondig onderzocht. De MIRT-verkenning leidt tot een Voorkeursbeslissing: een goed onderbouwde keuze voor de beste oplossing, de juridische route en de manier waarop dit wordt gefinancierd.

De MIRT-verkenning Oeververbinding regio Rotterdam duurt circa twee jaar en is naar verwachting eind 2020 klaar.

De documenten en rapporten uit de preverkenning (te downloaden via de kolom Presentaties op deze pagina):

 • BO MIRT afsprakenlijst
 • Toelichting scope MIRT verkenning Oeververbinding regio Rotterdam
 • Resultatennota preverkenning Oeververbindingen regio Rotterdam
 • Verkeersonderzoek (bijlage bij resultatennota)
 • Onderzoek ruimtelijk-economische effecten (bijlage bij resultatennota)

Aanvullende documentatie (mei 2019):

 • Eindrapportage probleemanalyse en oplossingsrichtingen Algeracorridor
 • Addendum studie Ruimtelijk economische effecten oeververbinding preverkenning
 • Memo aanvullend onderzoek tot medio 2019

Naar aanleiding van het gebiedsbod regio Krimpenerwaard - https://www.krimpenaandenijssel.nl/gebiedsbod - van de gemeenten Krimpen aan den IJsel en Krimpenerwaard, zijn de volgende documenten toegevoegd:

 • Addendum effecten verkeersberekeningen gebiedsbod Krimpenerwaard
 • Addendum Resultatennota Preverkenning

Participatie
Vanaf begin 2019 hebben de partijen vele gesprekken gevoerd met bewoners, ondernemers, belangengroepen en allerlei geïnteresseerden. In persoonlijke gesprekken, maar ook in groepsateliers. Op deze manier zijn zo veel mogelijk standpunten en belangen verzameld. De oogst hiervan is meegenomen in de beslissing over de zoeklocatie. Zie hiervoor ook het participatierapport. In de verdere verkenning wordt ook participatie georganiseerd. 
Ook komen er nog formele procedures voor zienswijzen en bezwaarschriften op de besluitvorming. Deze data en termijnen zijn nu nog niet bekend.

Vragen
Kijk voor de 10 meest gestelde vragen en antwoorden in de rechterkolom van deze webpagina.
Voor alle overige vragen of als u uw ideeën wilt delen, kunt u een mail sturen aan mail@oeververbinding.nl. U ontvangt binnen 10 werkdagen een antwoord op uw vragen.