Aansluitingen Hoofdwegennet- Onderliggend wegennet

Naar overzicht

De uitdaging voor de Zuidelijke Randstad ligt in het versterken van de concurrentie- en agglomeratiekracht. Een goed functionerend mobiliteitssysteem binnen de Zuidelijke Randstad en tussen andere regio’s is daarbij noodzakelijk en van groot belang voor de bereikbaarheid van de economische toplocaties binnen de Zuidelijk Randstad. Voor het wegverkeer vraagt dit om een robuust en betrouwbaar hoofd- en onderliggend wegennetwerk waarbij verschillende typen verkeer goed afgewikkeld kunnen worden, zowel voor personen als voor goederen. Om die reden maakt Aansluitingen Hoofdwegennet- Onderliggend wegennet onderdeel uit van het Regionaal Investeringsprogramma.

De aanleg van de A4 Passage en Poorten & Inprikkers, Blankenburgverbinding en de A16 Rotterdam draagt bij aan het terugdringen van de files op het hoofdwegennet. In toenemende mate ontstaan echter knelpunten op de aansluitingen (op- en afritten) van het onderliggend wegennet met het hoofdwegennet. Het optimaliseren van deze aansluitingen kan een belangrijke bijdrage leveren aan de doorstroming op deze wegen en de bereikbaarheid van de regio.

De Metropoolregio werkt samen met het ministerie van Infrastructuur & Milieu, Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland en gemeenten en wegbeheerders, aan een programma waarin het aanpakken van de knelpunten bij de aansluitingen centraal staat.

De afgelopen maandag is voor een 20-tal aansluitingen onderzocht wat de huidige problemen zijn. Hiervoor is onder andere gebruik gemaakt van Floating Car Data* en de regionale verkeersmodellen. Door te kijken naar de mate van vertraging, verkeersafwikkeling en elementen als verkeersveiligheid, economisch belang en (verkeers)ontwikkeling zijn de eerste contouren ontstaan bij welke aansluitingen relatief gezien de grootste problemen spelen in de huidige situatie (en daarmee als prioritair worden beschouwd).

Komende maanden worden deze contouren nader besproken tussen Rijk en regio en wordt inzichtelijk gemaakt welke verdere uitweringsslagen nog nodig zijn in de zoektocht naar concrete oplossingsrichtingen. De uitkomsten hiervan zullen meelopen in de voorbereiding van het BO MIRT van 26 oktober 2017.

*Floating car data
Op basis van de gps in navigatiesystemen van voertuigen kunnen reistijden en snelheden op een bepaald traject gemeten worden, maar ook filevorming.