Netwerk Duurzaam Inkopen

Het MRDH Netwerk Duurzaam Inkopen verbindt inkoopadviseurs, budgethouders en contractmanagers die een bijdrage willen leveren aan de verduurzaming van de metropoolregio. Hoe kun je inkoop als strategisch economisch instrument gebruiken om zoveel mogelijk maatschappelijk rendement te halen op het beschikbare budget? En wat zijn dan goede inkoopcriteria? De bestuurders van de MRDH willen dat hun organisaties deze vragen gezamenlijk oppakken. Er is namelijk al heel veel kennis en kunde aanwezig binnen de 23 MRDH gemeenten, maar wel erg versnipperd. Dat is niet doelmatig en efficiënt. Met als gevolg dat we onduidelijke vragen stellen aan onze leveranciers en op veel plekken het wiel opnieuw uitvinden. Het MRDH Netwerk Duurzaam Inkopen biedt daarom een platform voor praktische kennisuitwisseling waarmee gemeenten het potentieel voor maatschappelijk verantwoord inkopen in de MRDH beter benutten en professionaliseren. Alleen dan kan inkoop een vliegwiel worden voor groene bedrijvigheid in de MRDH regio.

Meer weten:  Léon Dijk, lf.dijk@rotterdam.nl coördinator van het netwerk of Elske Janssens, e.janssens@mrdh.nlvertegenwoordiger van de afdeling Economisch Vestigingsklimaat van de MRDH.