Partners

MoVe, mobiliteit en verstedelijking is een samenwerkingsprogramma van de ministeries IenW en BZK, de Provincie Zuid-Holland, de MRDH en de gemeenten Den Haag en Rotterdam.

MoVe houdt de regio Rotterdam-Den Haag in beweging. Door nu bereikbaarheidsmaatregelen te nemen waar nodig en voorbereidingen te treffen voor de toekomst.

Het MRDH Netwerk Duurzaam Inkopen verbindt inkoopadviseurs, budgethouders en contractmanagers die een bijdrage willen leveren aan de verduurzaming van de metropoolregio.

#JongMRDH is het netwerk van jonge ambtenaren in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. #JongMRDH stimuleert gemeentelijke samenwerking, kennisdeling over gemeentelijke thema’s, verbreden persoonlijk network.

VNG, IPO, Unie van Waterschappen, vervoerregio’s en Rijk onderzoeken samen in een Tour de Force wat er nodig is om de kracht van de fiets de komende jaren nog meer te benutten. Ze weten zich daarbij gesteund door vrijwel alle organisaties die verantwoordelijk en betrokken zijn bij het fietsbeleid in Nederland.

www.tourdeforce2020.nl

De Roadmap Next Economy (RNE) – gepubliceerd in november 2016 in opdracht van de MRDH – schetst een beeld van de regionale opgaven voor de komende decennia, waarin de transitie van de economie en samenleving gestalte moet krijgen.

Kennisinstellingen, waaronder TU Delft en TNO, overheden, vervoersbedrijven en adviesbureaus onderzoeken in het project STAD de lange termijn effecten van automatisch rijden op ruimte en mobiliteit. De resultaten van het project kunnen onder andere gebruikt worden door overheden als input voor hun lange termijn investeringsagenda’s.De Metropoolregio Rotterdam Den Haag is één van de partners van SURF-STAD.

Rotterdam bereikbaar houden; dat is het doel van De Verkeersonderneming. En dat lukt door asfalt slim te gebruiken en door werkgevers en werknemers slimmer te laten reizen en werken. De Verkeersonderneming is in 2008 opgericht door Metropoolregio Rotterdam Den Haag en gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, het ministerie van Infrastructuur en Milieu/Rijkswaterstaat.

Bereikbaar Haaglanden is een initiatief van VNO-NCW West, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Duurzaam Den Haag, TLN en EVO en maakt deel uit van het programma Beter Benutten Haaglanden. Doel is een bereikbare regio door een efficiënt gebruik van wegen en het OV- en fietsnetwerk.

Om Zuid-Holland blijvend te positioneren als Europese economische topregio is een effectievere samenwerking nodig, vooral in de zogeheten ‘triple helix’: overheid, kennisinstellingen en bedrijven.

Samenwerkingsverband DOVA bestaat uit de 12 provincies, de Vervoerregio Amsterdam, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het
OV Bureau Groningen-Drenthe. De organisatie bestaat uit twee clusters; OV-netwerk en OV-data. Samen met CROW-KpVV vormen we

BEREIK! is hét samenwerkingsplatform in Zuid-Holland voor bereikbaarheidsvraagstukken. Door middel van regionaal netwerkmanagement houden we Zuid-Holland bereikbaar. Onder de vlag van BEREIK! hebben Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en gemeenten Den Haag en Rotterdam de handen ineengeslagen.