Voorstel aanleg A13/A16 zonder toename geluidbelasting omwonenden

Naar overzicht
29 april 2015
artist impression A13/A16
Dit is een gezamenlijk persbericht van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de gemeenten Rotterdam en Lansingerland

De nieuwe rijksweg tussen de A13 bij Rotterdam The Hague Airport en de A16 bij het Terbregseplein wordt zo aangelegd dat die bij woningen in de omgeving niet tot toename van de geluidbelasting leidt. Dit zullen de wethouders Pex Langenberg van Rotterdam (tevens voorzitter van de Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag) en Simon Fortuyn van Lansingerland voorstellen aan hun gemeenten naar aanleiding van overleg dat zij op 28 april over de inpassing hebben gevoerd met Rijkswaterstaat.

Deze ‘saldo nul-variant’ voor geluidbelasting is mogelijk dankzij de bereidheid van de Minister van Infrastructuur en Milieu om bij dit project voor het eerst een nieuw type asfalt (‘dubbellaags-ZOAB-fijn’) toe te passen dat veel verkeersgeluid bij de bron wegneemt. Er zijn nog onzekerheden over het nieuwe asfalt, maar zowel Rijkswaterstaat als de wethouders vertrouwen erop dat die de komende zeven jaar, tot het voltooien van de weg in 2022, worden weggenomen.

Inpassing
De regionale overheden hebben € 100 miljoen beschikbaar voor een extra goede inpassing van de weg. Daarvan komt € 60 miljoen van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en € 40 miljoen van de gemeente Rotterdam. De wethouders hebben gisteren overlegd welke besteding van dit bedrag zij aan de gemeenteraden willen voorstellen. Het grootste deel (€ 70 miljoen) besteden zij aan de 2,1 km. lange landtunnel waardoor de weg in het recreatiegebied het Lage Bergse Bos niet te horen en niet te zien is. Daarnaast zijn er extra aanlegkosten voor het nieuwe type asfalt en komen er langs delen van de weg extra geluidschermen bovenop de geluidmaatregelen die Rijkswaterstaat verplicht is te nemen.

Het effect van al deze maatregelen is dat omwonenden niet méér geluidbelasting van verkeer ondervinden dan in het referentiejaar 2012 het geval was. De geluidbelasting is bepaald bij een vijftigtal referentiepunten op geluidgevoelige bestemmingen langs het tracé.

Landtunnel
De gemeenteraden hebben de wens uitgesproken dat de landtunnel zo veel mogelijk verdiept wordt aangelegd. Bij de aanbesteding van het project zal dit bijzondere aandacht krijgen. Afgesproken is dat Rijkswaterstaat extra punten zal toekennen aan aannemers die bij het inschrijven op het project de tunnel lager kunnen aanleggen dan op maaiveld, tot maximaal een half verdiepte ligging.

Bovendien heeft Rijkswaterstaat toegezegd de effecten van verplaatsing van de tunnelmond bij de Rotte naar het zuiden nader te onderzoeken. Door deze verplaatsing wordt het landschap bij de Rotte minder ingrijpend aangetast. Ook daarna, in het Terbregseveld, wordt de weg zo veel mogelijk met beplanting aan het zicht onttrokken.

Parken, fietspaden
In het grensgebied van Rotterdam en Lansingerland werken de gemeenten en landschapsorganisaties al een aantal jaren aan het uitbreiden van de groen- en recreatievoorzieningen. Dat gebeurt mede in verband met de aanleg van de A13-A16. Van de Schieveense polder in het westen tot en met het Terbregseveld in het oosten ontstaat een aaneenschakeling van parken en recreatiegebieden langs de nieuwe rijksweg.

In dit verband hebben de wethouders besloten tot de aanleg van een recreatieviaduct van ongeveer acht meter breed tussen het Schiebroeksepark en de Vlinderstrik en een uitbreiding van de fietsroutes. Tussen de A13 en het begin van de tunnel zal op verzoek van de gebiedstafels West en Midden een zodanige beplanting wordt toegepast dat de weg zo veel mogelijk aan het zicht wordt onttrokken.

Luchtkwaliteit
Wat betreft de luchtkwaliteit staat het vast dat de belasting van de omgeving met stikstof (NO2) de komende jaren zal afnemen. Dat komt onder andere doordat de steeds schonere automotoren minder stikstof uitstoten.De concentratie van fijnstof zal in de omgeving van de weg licht toenemen, maar die stijging komt vooral door de toename van de achtergrondconcentraties uit de ruimere omgeving, bijvoorbeeld van de Tweede Maasvlakte, en veel minder door de aanleg van de A13/A16. De concentraties blijven overal ruim onder de toegestane grenswaarden.

Moties
In 2012 hebben de gemeenteraden van Lansingerland en Rotterdam moties aangenomen dat de nieuwe weg niet zou mogen leiden tot toename van geluidbelasting of verslechtering van de luchtkwaliteit. Ook de zichtbaarheid in het landschap heeft in de raden veel aandacht gekregen. (‘Niet horen, zien en ruiken.’) Met het nu opgestelde voorstel komen de bestuurders ten aanzien van geluid en lucht vrijwel helemaal aan die wens tegemoet.

Door de toepassing van het nieuwe, zeer stille asfalt hoeven de geluidschermen ongeveer twee meter minder hoog te worden om hetzelfde resultaat te bereiken als bij het conventionele stil asfalt. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de wens van de gemeenteraden dat de weg zo weinig mogelijk zichtbaar mag zijn. Bovendien wordt de weg op grote delen aan het zicht onttrokken door beplanting.

Meer informatie
De regiopartijen en het Rijk zullen de afspraken de komende weken in detail uitwerken en die in mei bekend maken. In Rotterdam zal daarna aan de betrokken gebiedscommissies worden gevraagd advies uit te brengen. De colleges en gemeenteraden van Rotterdam en Lansingerland zullen zich na de zomer kunnen uitspreken over de gemaakte afspraken en over een inpassingsovereenkomst met het Rijk.