Verstedelijking en bereikbaarheid gaan hand in hand

27 november 2020

De komende decennia komen er 400.000 mensen bij in het zuidelijke deel van de Randstad. Daarvoor zijn 240.000 nieuwe woningen nodig. Om ervoor te zorgen dat inwoners naar huis, werk, opleiding en vrijetijdsbesteding kunnen reizen zijn maatregelen nodig. Maatregelen voor een bereikbare en leefbare omgeving moeten gelijk oplopen met de verstedelijkingsopgave. Jaarlijks maken Rijk en regio in het bestuurlijk overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT) afspraken over bereikbaarheidsmaatregelen in de regio.

150 miljoen euro voor een bereikbare Binckhorst

Rijk en regio investeren samen 150 miljoen euro in de bereikbaarheid van het Central Innovation District en Binckhorst in Den Haag. Hiermee geven de gemeenten Den Haag en Leidschendam-Voorburg, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, provincie Zuid-Holland en de rijksoverheid een vervolg aan de eerder gestarte verkenning naar de mogelijkheden voor openbaar vervoer in dit gebied.

Het doel is om in 2021 de verkenning af te ronden en een voorkeursbesluit te nemen voor tram, lightrail of busverbinding in dit gebied. Vanuit het Verstedelijkingsakkoord Zuidelijke Randstad komen er in het Central Innovation District en Binckhorst circa 25.000 nieuwe woningen en 30.000 – 35.000 nieuwe arbeidsplaatsen bij. Deze woningen kunnen alleen gerealiseerd worden indien er ook hoogwaardig OV wordt aangelegd. Vanwege de groene, recreatieve en cultuurhistorische waarden in de omgeving van station Voorburg zetten partijen in op een zeer zorgvuldige inpassing in de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Hoogwaardig openbaar vervoer Oeververbindingen regio Rotterdam

Ook voor de MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam, die in 2019 is gestart, bevestigen Rijk en regio het belang van de relatie tussen hoogwaardig openbaar vervoer, woningbouw en werkgelegenheid. Deze verkenning bestaat uit onder meer een nieuwe oeververbinding tussen Feijenoord en Kralingen/ De Esch, een nieuw treinstation Stadionpark, een OV-verbinding tussen Zuidplein en Rotterdam Centraal via de Maastunnel, OV verbinding tussen Zuidplein en Kralingse Zoom, maatregelen op de A16 en maatregelen op de Algeracorridor. Met de komst van duizenden woningen in de regio Rotterdam de komende decennia, is openbaar vervoer nodig om de regio bereikbaar en leefbaar te houden.

Infrastructuur en Knooppunten op de lijn Leiden-Dordrecht

De spoorlijn Leiden-Dordrecht is de backbone van het OV in de Zuidelijke Randstad. Langs deze lijn zijn in het Verstedelijkingsakkoord circa 70.000 woningen voorzien. Daarom hebben Rijk en regio o.a. de mogelijkheden voor verdere ontwikkeling van het regionaal OV-netwerk op de lijn Leiden en Dordrecht onderzocht. Op deze lijn moet ruimte komen voor frequent openbaar vervoer met meer stations en ontwikkeling van bestaande stations. Op basis van de onderzoeken hebben Rijk en regio besloten een startbeslissing voor een MIRT-Verkenning (inclusief financieringsafspraken) voor te bereiden. In een MIRT-Verkenning onderzoeken Rijk en regio welke toekomstgerichte oplossingen voor de doelen nodig zijn.

Hoogwaardig openbaar vervoer tussen Leiden-Utrecht

Tussen Leiden en Utrecht kan naar verwachting in december 2021 in de spits vier keer per uur een trein rijden. Buiten de spits verkennen Rijk en regio of de treinen vier keer per uur kunnen rijden. Ook besluiten ze de inpassing van station Hazerswoude-Rijndijk verder te verkennen. Hierbij wordt een plafondbedrag van 80 miljoen euro afgesproken voor de realisatie van het station en inpassing in de dienstregeling. Het streven is om in 2021 een duidelijk beeld te krijgen over de benodigde investeringen.

Fietsenstalling in Zoetermeer en werken aan het Nationaal Toekomstbeeld Fiets

In het overleg tussen Rijk en regio zijn ook afspraken gemaakt over de fiets. Zo trekken Rijk en regio samen 10,5 miljoen euro uit voor 1.000 overdekte fietsstallingsplekken en een nieuwe entreehal bij de Mandelabrug in Zoetermeer. De extra fietsparkeerplekken zorgen dat het station bereikbaar blijft, de gemeente Zoetermeer realiseert hier in de periode tot 2030 namelijk 4.500 woningen.

Steeds meer reizigers kiezen voor de fiets als vervoermiddel. Dit is goed voor de gezondheid, het klimaat en de bereikbaarheid in de regio. Rijk en regio onderzoeken samen of er genoeg, goede en veilige fietsroutes zijn om naar huis, werk of school te fietsen. Nu en in de toekomst. Rijk en regio werken deze onderzoeken samen uit tot regionale fietsnetwerkplannen, een eerste versie gepland in september 2021, en een Nationaal Toekomstbeeld Fiets.

Verkeersstudie A12 Gouda-Utrecht

Door de woningbouwopgave in name de regio Utrecht zijn extra bereikbaarheidsmaatregelen nodig om ervoor te zorgen dat de A12 en de toegangswegen niet vastlopen. Rijk en regio ontwikkelen korte termijn maatregelen. Hierover wordt in april 2021 een besluit genomen. Partijen streven naar een startbeslissing voor een MIRT-verkenning naar capaciteitsuitbreiding van de A12 in de richting van Gouda eind 2021. Voor het nemen van de startbeslissing is meer onderzoek nodig om een betrouwbare inschatting van de kosten te kunnen maken. Rijk en regio hebben een aantal varianten vastgesteld, waarvan de verbreding van de A12 inclusief Bodengravenboog de bestuurlijke voorkeursvariant is.

Samen slimmer werken aan bereikbaarheid in Zuid-Holland

De komende decennia wordt er in Zuid-Holland gewerkt aan wegen en spoor en worden er veel woningen gebouwd. Voor een blijvend bereikbare regio hebben provincie Zuid-Holland, gemeenten Rotterdam en Den Haag, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Havenbedrijf van Rotterdam, ProRail, Rijkswaterstaat en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat afspraken gemaakt over een structurele bereikbaarheidsaanpak. Begin 2021 wordt een programmadirecteur aangetrokken voor het opzetten van een samenwerkingsorganisatie die medio volgend jaar van start gaat en waarin Bereik!, De Verkeersonderneming en Bereikbaar Haaglanden en Rijnland opgaan. Onderdeel van deze samenwerking is het stimuleren van ander reisgedrag van de reiziger. Rijk en regio delen de kosten de komende jaren voor de activiteiten van de nieuwe organisatie.

Overzicht van afspraken

Een overzicht van alle afspraken die Rijk en regio in Zuid-Holland tijdens het BO MIRT op 26 november gemaakt hebben, staan in de afsprakenlijst van de minister.