Smart Manufacturing: Industriële Toepassing in Zuid-Holland

Naar overzicht
24 november 2017

In Zuid-Holland hebben acht fieldlabs, InnovationQuarter, TNO, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de gemeente Den Haag en de provincie Zuid-Holland de handen ineengeslagen en SMITZH opgericht: Smart Manufacturing: Industriële Toepassing in
Zuid-Holland.

Antwoord voor ondernemers
SMITZH is een ambitieus en tegelijkertijd laagdrempelig programma. Net als de smidse van vroeger, kunnen ondernemers met al hun vragen over automatisering, digitalisering van productie en ketenintegratie terecht bij deze hypermoderne smidse. En krijgen ze een snel en relevant antwoord in gewone-mensen-taal. In het SMITZH-loket werken acht fieldlabs op het gebied van smart manufacturing samen. Het zijn fieldlabs met verstand van alle relevante technologieën: 3D-printing en IoT (RAMLab), lasrobots (Duurzaamheidsfabriek Dordrecht), robotisering en artificial intelligence (RoboHouse, CADC in oprichting), Big Data (Big Data Innovatie Hub), sensoriek (Dutch Optics Centre), digitale productie (Digital Factory for Composites) en AR/VR (Dutch Growth Factory).
 
Naast technologie is er veel aandacht voor bewustwording over Smart Industry; strategievorming inclusief business cases en business modellen; en ontwikkeling van vaardigheden. Verder zullen er projecten starten op het gebied van inclusieve technologie die moeilijke taken makkelijker uitvoerbaar maakt. Dat is hard nodig, want er zijn wel veel werkzoekenden in Zuid-Holland, maar gekwalificeerd personeel is nauwelijks te vinden. Andere redenen voor bedrijven om interesse te hebben voor SMITZH zijn de snelgroeiende vraag naar producten bij hun klanten, vaak ook voor grotere series, en de internationale concurrentie die zich snel ontwikkelt.

Sterke regio en concurreren op wereldniveau
De ambitie van SMITZH is om uit te groeien tot een internationale hot-spot voor Smart Manufacturing. Het programma zal ook aandacht besteden aan bewustwording over Smart Industry, strategievorming, internationalisering en ontwikkeling van business cases. Verder zullen er projecten starten op het gebied van inclusieve technologie; technologie die moeilijke taken makkelijker uitvoerbaar maakt. Belangrijk, want in sommige innovatieve sectoren is er een tekort aan gekwalificeerd personeel.

De beoogde output van het programma na vier jaar is al volgt:

100 bedrijven uit maakindustrie hebben een smart manufacturing strategie geïmplementeerd

30 bedrijven in de maakindustrie hebben zich nieuw gevestigd in de regio of hebben (delen van) de productie naar Nederland gehaald (reshoring)

• Bij 50 bedrijven zijn mensen zonder uitgebreide technische opleiding aan de slag met behulp van inclusieve technologie

50 Bedrijven hebben in een innovatieproject samengewerkt met één van de smart manufacturing fieldlabs

Vijf maakbedrijven zijn door de scale-up fase naar wasdom gebracht

De impact van SMITZH is naar verwachting circa 2500 extra banen in de maakindustrie. Daarnaast kunnen extra banen ontstaan bij toeleveranciers, bij scale-ups en door reshoring.

Tijdens de BCEV van 16 november heeft SMITZH een MRDH bijdrage van € 750.000 gekregen. Ook de gemeente Den Haag heeft € 1 miljoen bijgedragen om specifiek in te zetten om de bedrijven die zich richten rond het composietencluster in Den Haag Ypenburg (Airborne) Deze bijdrage maakt het mogelijk om vanaf januari 2018 een aantal pilotprojecten  te laten starten, terwijl er ondertussen gewerkt wordt aan de doorontwikkeling van het definitieve programma van 50-60M met een financieringsstrategie gericht op bedrijven, EU, kennisinstellingen, regionale en nationale overheden. Het programma staat open voor alle maakbedrijven, -clusters en innovatiedistricten in de regio. Met o.a. de accountmanagers van de verschillende gemeenten zullen komend jaar verschillende activiteiten georganiseerd worden om de mogelijkheden die dit programma ondernemers biedt onder de aandacht te brengen. Vervolgacties kunnen gericht gekoppeld aan één of meerdere werkpakketten van SMITZH. Er zijn binnen het programma vouchers beschikbaar die deze activiteiten bij cofinanciering vanuit een bedrijf kunnen ondersteunen.

het SMITZH-team