Rijk investeert 300 miljoen in bereikbaarheid van de regio

27 juni 2022

Het Rijk stelt 300 miljoen euro beschikbaar voor bereikbaarheidsmaatregelen in Zuid-Holland om de woningbouw te stimuleren. Dit spraken Rijk en regio onlangs af. Voor nieuwe woningen is een goede bereikbaarheid een voorwaarde. Bereikbaarheidsmaatregelen moeten daarvoor gelijk oplopen met de verstedelijkingsopgave. Dat is met het beschikbaar stellen van deze gelden mogelijk, waardoor gemeenten nu sneller woningen kunnen realiseren.

Simon Fortuyn, bestuurder van de MRDH: Met deze afspraken kunnen we stappen zetten in onze plannen voor een betere en duurzame mobiliteit in de zuidelijke Randstad. We hebben een enorme opgave in onze regio met de verwachte 400.000 extra inwoners de komende decennia. Daarvoor zijn woningen nodig én maatregelen om de bereikbaarheid van woningen en werkplekken op peil te houden. Samen met onze partners in de regio kunnen we nu verder. Voor de huidige en nieuwe inwoners van onze regio.”

De ministeries van Infrastructuur & Waterstaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties maakten de afspraken met de Provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, en de gemeenten Den Haag en Rotterdam. Deze eerste tranche van afspraken zorgt ervoor dat 56.000 woningen versneld gebouwd worden. Verder spraken zij af om in het bestuurlijk overleg in het najaar besluiten te nemen over de volgende bereikbaarheidsplannen.

  • Startbesluit MIRT-verkenning Infrastructuur en Knooppunten lijn Leiden-Dordrecht (Oude lijn). In deze studie bereidt de regio investeringen voor in en rond vier bestaande stations op deze lijn, vijf nieuwe stations en het realiseren van vier sporen tussen Delft en Schiedam.
  • Concept-voorkeursbesluiten voor de MIRT-verkenning ontsluiting gebied CID|Binckhorst met hoogwaardig openbaar vervoer plus mobiliteitsmaatregelen voor o.a. de fiets en de MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam, een verkenning naar de toekomstige bereikbaarheid per auto, OV en fiets.
  • Besluiten over investeringen in het Rotterdamse metronet en RandstadRail in de Haagse regio zodat meer metro’s en trams kunnen gaan rijden.
  • Verkenning naar de verbetering van de busverbinding tussen Leiden en Zoetermeer. Voor deze busverbinding, het metronet en RandstadRail zijn al financiële middelen gereserveerd in het Nationaal Groeifonds en door de regio. De overheden spraken af dat ook het Rijk dit najaar zijn deel van de financiën op orde heeft.

Alle afspraken samen zorgen ervoor dat in ons gebied, de Zuidelijke Randstad, sneller en woningen worden gebouwd die goed bereikbaar zijn met snel, frequent en comfortabel openbaar vervoer. Meer mensen kunnen daardoor een passende woning vinden zonder dat zij een auto nodig hebben. Zo ontstaan minder files, wordt mobiliteit duurzamer, houden we de steden leefbaar en versterken we de economie van de regio.

Anne Koning –regionaal delegatieleider en gedeputeerde Zuid-Holland: “De regio heeft haar huiswerk gedaan, cofinanciering is geregeld en de plannen liggen op de plank. Wij staan klaar om woningbouw en verstedelijking samen met het Rijk verder op te pakken! We hebben met het Rijk belangrijke besluiten genomen over investeringen die hiervoor noodzakelijk zijn. Het Rijk deelt de urgentie om in de zuidelijke Randstad te ontwikkelen en zet hier ook middelen tegenover. Elke investering in ons gebied verdient zichzelf terug in duurzame groei en welvaart en welzijn voor onze inwoners.”