Nieuwe Subsidieverordening Vervoersautoriteit MRDH vastgesteld

Naar overzicht
7 juli 2017

Tot 1 januari 2018 is de begroting MRDH Vervoersautoriteit nog uitgesplitst naar de voormalige regio’s Stadsgewest Haaglanden en de stadsregio Rotterdam. Vanaf 2018 is de begroting MRDH Vervoersautoriteit voor de gehele regio. Nu is dan ook hèt moment om het voor het verkeer-en vervoerbeleid door het Rijk beschikbaar gestelde geld, de brede doeluitkering (BDU), in de hele regio op dezelfde manier te gaan inzetten. Een andere reden om een nieuwe subsidieverordening te gebruiken is omdat de vigerende verordening voor het gebied van Haaglanden een aantal artikelen bevat die expliciet in 2017 eindigen: de inwonerbijdrage Mobiliteitsfonds en het programma voor gemeentelijke projecten.

Daarom heeft het algemeen bestuur in de vergadering van 7 juli 2017 een uniforme Subsidieverordening Vervoersautoriteit vastgesteld.

Deze Subsidieverordening Vervoersautoriteit geeft de spelregels voor subsidie ter ondersteuning van het in de Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid vastgestelde beleid. Daarnaast is er ook de Uitvoeringsregeling Vervoersautoriteit die die een meer gedetailleerde uitwerking geeft van de subsidieverordening. Het bevoegde gezag voor vaststelling van de Subsidieverordening is het algemeen bestuur, het bevoegd gezag voor vaststellen van de Uitvoeringsregeling is de bestuurscommissie Vervoersautoriteit. Een aanpassing van de Uitvoeringsregeling kan daardoor met een kortere bestuurlijke doorlooptijd worden gerealiseerd.

De Subsidieverordening en Uitvoeringsregeling treden per 1 januari 2018 in werking. Echter, al voor die tijd worden subsidies aangemeld voor het jaar 2018. Daarom hanteren we de nieuwe voorliggende Subsidieverordening en Uitvoeringsregeling als richtlijn voor deze nieuwe aanmeldingen. De aanmeldingen welke na toetsing in het IPVa 2018 kunnen worden opgenomen, zijn in ieder geval onder voorbehoud totdat de Subsidieverordening van kracht is geworden.