Nieuwe investering in Regionale Campussen

14 oktober 2020

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) kent ruim 1 miljoen euro toe voor het verder versterken van regionale campussen tot en met 2022. De MRDH investeerde de afgelopen twee jaar al in 10 MBO- en HBO-campusprojecten en gaat hiermee door. Op deze campussen werken studenten en bedrijven samen aan innovaties in belangrijke sectoren in de regio. Bovendien zorgen ze voor een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

De campussen leveren met opleidingen, toegepast onderzoek en innovatie een waardevolle bijdrage aan de uitdagingen op het gebied van IT, cybersecurity en digitalisering, slimme maakindustrie high tech, de haven in transitie, voeden en vergroenen van steden en energietransitie. Daarnaast bieden ze werkgelegenheid en versterken ze het economisch vestigingsklimaat. Op die manier dragen ze bij aan het vernieuwen van de economie. En daar is het in regionale samenwerking om te doen.

Regionale campussen: van Lansingerland tot Voorne-Putten

Wat vindt er zoal plaats op deze campussen? In het Horti Science Park in Lansingerland wordt gewerkt aan een fossielvrije en digitale kas, om de tuinbouw te verduurzamen en te innoveren. In zowel Rotterdam, Den Haag als Zoetermeer wordt ICT onderwijs- en onderzoek gekoppeld aan de maritieme sector, cyber security en zorg. In Vlaardingen wordt in de Food Innovation Academy gewerkt aan het vernieuwen van de levensmiddelenindustrie en in Brielle staat de energietransitie centraal en leert men over de kansen die wind-,  zonne- en waterenergie te bieden heeft. In campussen in de metropoolregio worden zowel nieuwe studenten als werkenden opgeleid. Daarmee stimuleert de MRDH mensen om zich een leven lang te ontwikkelen.

In 2020 leveren de 10 MBO- en HBO campussen:

  • 5.328 banen bij onderwijs, campusorganisaties en op de campus gevestigde bedrijven.
  • 215 start-ups en 248 MKB & Grootbedrijven gevestigd op de campussen.
  • 2.971 MBO-studenten, 1322 HBO-studenten en 115 WO-studenten die vernieuwend onderwijs volgen.
  • zo’n 860 werkenden van 23+ die om-en bijscholingscursussen volgen op de campussen.

Op jaarbasis nemen ook nog zo’n 500 studenten deel aan toegepaste innovatieprojecten en nemen 170 bedrijven deel aan innovatieprojecten en programma’s.

Begeleiding en middelen voor regionale MBO- en HBO-campussen

Consortia van gemeenten, campussen en bedrijven kunnen vanaf 2021 weer een beroep doen op het projectbudget dat de MRDH nu vrijmaakt. Voorwaarde is dat de partijen een bijdrage leveren aan het Human Capital Akkoord Zuid-Holland en aan de Groeiagenda voor Zuid-Holland. Daarnaast worden de komende twee jaar onder andere de campusnetwerkbijeenkomsten voortgezet. Hier wordt een podium geboden aan onderwijsinstellingen, bedrijven en gemeenten om kennis en ervaring uit te wisselen aan de hand van actuele thema’s.

Voorbeelden campussen

Campus Groene Chemie Voorne-Putten
De energietransitie vraagt de komende jaren om nieuwe kennis en vaardigheden voor hernieuwbare energie. Denk aan waterstof, geothermie, wind-,  zonne- en waterenergie: de Groene Chemie. Noodzakelijk voor de energietransitie in de Rotterdamse haven, maar ook essentieel in andere regionale sectoren zoals de agrarische sector op Voorne-Putten. De Campus Groene Chemie in Brielle gaat zorgen voor een innovatief en passend onderwijsaanbod en voor voldoende talent in de energiesector. Dat doet STC Group samen met Deltalinqs (als belangenbehartiger van bedrijven in Mainport Rotterdam), Economic Board Voorne-Putten, Werkbedrijf Voorne-Putten Werkt en de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne. Met de bijdrage van de MRDH wil de Campus Groene Chemie medio 2022 de energietransitie onderdeel laten zijn van haar regulier onderwijsaanbod, in nauwe afstemming met het bedrijfsleven.

Groene Chemie Campus Brielle, foto van de Oefenfabriek

Dutch Innovation Park
Dutch Innovation Park in Zoetermeer is de campus in de metropoolregio voor toegepaste innovaties op het gebied van cybersecurity, big data, smart mobility en e-health & care. IT-bedrijven en IT-studenten van De Haagse Hogeschool en mboRijnland delen hier kennis en werken er samen. Door samenwerking in het park tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid ontstaan er innovaties en kansen voor nieuwe businesses. Tegelijkertijd worden de professionals van de toekomst hier opgeleid. Met de bijdrage van de MRDH ontwikkelt het Dutch Innovation Park ‘InnoLabs’: laboratoria in de stad waar studenten, inwoners en bedrijven samen experimenteren en zoeken naar nieuwe oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Alle kennis en ervaring die wordt opgedaan kan vervolgens in de hele regio worden toegepast.

Luchtfoto Dutch Innovation Park

Horti Science Park
De greenportbedrijven in de metropoolregio leveren met een exportwaarde van ruim 5 miljard euro een substantiële bijdrage aan de economie. Voor een gezonde toekomst van de glastuinbouwsector is het cruciaal om in te spelen op ontwikkelingen als digitalisering en energietransitie. Dat gebeurt in het Horti Science Parc in Lansingerland. Met projecten als Digital Greenhouse en Fossielvrije Glastuinbouw. Hier wordt onderzoek gedaan naar het effect van digitaal en fossielvrij telen op gewas, bedrijfsvoering en behalen van duurzaamheidseisen. Dit leidt ook tot nieuwe (technologische) banen. In samenwerking met Lentiz MBO Oostland worden studenten opgeleid in een hybride leeromgeving waar praktijkgericht onderzoek wordt uitgevoerd. Dit zorgt ervoor dat jongeren de juiste kennis en vaardigheden ontwikkelen om deze nieuwe functies te vervullen. Met de bijdrage van de MRDH worden nieuwe duurzame MBO-opleidingsmodellen ontwikkeld en worden ondernemers, managers en medewerkers opgeleid die kunnen omgaan met moderne Nederlandse (teelt)technieken.

Opening Horti Science Park