Lightraillijn tussen Leiden en Dordrecht een stap dichterbij

09 april 2021

Het Kabinet stelt een bedrag van 1 miljard euro uit het Groeifonds beschikbaar voor verdere OV ontwikkeling in de Zuidelijke Randstad. Het geld zal benut worden voor het realiseren van extra spoor tussen Leiden en Dordrecht en versterking van station Laan van NOI. Met het geld kunnen belangrijke eerste stappen gezet worden in de verdere versterking van het OV-netwerk in de metropoolregio Rotterdam Den Haag. Zo verbetert de bereikbaarheid, wordt woningbouw versneld en de economie structureel versterkt.

Van de samenwerkende partners in het programma MoVe (ministerie van IenW, ministerie van BZK, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, provincie Zuid-Holland, gemeenten Rotterdam en Den Haag) reageert Marc Rosier, portefeuillehouder OV-ontwikkeling MRDH als volgt : “Deze bijdrage uit het Nationaal Groeifonds is een belangrijke erkenning van de betekenis van het openbaar vervoer voor de economie en het groeivermogen van onze regio en Nederland. Het is een belangrijke eerste stap in de realisatie van de hoognodige uitbreiding van ons OV-netwerk, maar hiermee zijn we er nog niet. Het OV in de regio speelt een cruciale rol bij grote maatschappelijke opgaven zoals woningbouw, duurzame mobiliteit, een leefbare omgeving, een inclusieve samenleving en het stimuleren van economische groei. Tot 2040 komen er in de metropoolregio 400.000 mensen bij. Mensen die op zoek zijn naar een woning, werk en een leefbare omgeving. Die mogelijkheden kunnen we bieden, maar dan moeten we nú aan de slag met het realiseren van toekomstbestendig OV. Daarvoor is deze eerste bijdrage vanuit het Groeifonds noodzakelijk en dus van harte welkom. De middelen die we nu vanuit het Groeifonds krijgen – hoe fantastisch ook – zijn nog lang niet voldoende om de noodzakelijke ingrepen te bekostigen. Meerdere partijen onderschrijven het belang van investeren in OV in hun verkiezingsprogramma’s. Met een volgende regering moeten we doorpakken op wat nu in gang wordt gezet. Op die manier versterken we Zuid-Holland én Nederland.”

Groeiagenda Zuid-Holland: betere verbindingen versterken de economie

De plannen voor een schaalsprong OV in Zuid-Holland gaan verder dan lightrail tussen Leiden en Dordrecht. In de verdere ambities wordt de OV-capaciteit sterk uitgebreid zoals het HOV netwerk in Rotterdam. Stedelijke verbindingen zouden versterkt moeten worden zoals in Den Haag met de Leyenburg- en Koningscorridor en via en een snelle OV-verbinding tussen Zoetermeer en Rotterdam. Toekomstbestendig OV tot in de haarvaten van de metropoolregio. Daar gaat het uiteindelijk om. Ook een upgrade van OV-knooppunten zoals station Laan van NOI en station Schiedam zijn daarvoor essentieel. Marc Rosier: “Allemaal noodzakelijke stappen die nog om verdere financiering vragen. Maar de stap die vandaag gezet is door het Kabinet is er één vooruit. Daar zijn we bijzonder blij mee.”