Kadernota OV: de brug tussen strategie en uitvoering

Naar overzicht
2 november 2017

De Kadernota OV Metropoolregio Rotterdam Den Haag bevat de kaders en uitgangspunten voor het OV in de metropoolregio en geeft de gewenste ontwikkelrichting voor het OV. De Kadernota slaat een brug tussen enerzijds de strategische uitgangspunten van de Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid en het Toekomstbeeld OV 2040 en anderzijds de concrete uitwerking van het OV op operationeel niveau zoals de Programma’s van Eisen van de concessies en de Vervoerplannen.

De 23 gemeenten van de metropoolregio stelt de reiziger centraal. Het OV moet passen bij de vraag van de reiziger. Frequent OV waar veel mensen reizen en passend maatwerk daar waar minder mensen reizen. De Kadernota OV biedt ruimte en flexibiliteit voor nieuwe ontwikkelingen die passen bij de volop in beweging zijnde OV-markt. De financiële middelen voor het OV zijn beperkt. In de Kadernota zijn dan ook keuzes gemaakt waarbij R-net de ruggengraat is van het OV met hoge frequenties, aangevuld met een netwerk van verbindende buslijnen. Daar waar weinig vraag is naar OV wordt samen met vervoerders en gemeenten gezocht naar maatwerkoplossingen. De Kadernota OV geeft de randvoorwaarden voor de volgende onderwerpen: vervoer en netwerk,  klantinterface, materieel en duurzaamheid,  betrouwbaar en veilig.

De eisen die de MRDH stelt aan de raill- en busconcessies voldoen aan de gestelde kaders van de Kadernota. Nieuwe plannen worden getoetst aan de Kadernota OV. De scope van de Kadernota is tien jaar, maar de ontwikkelingen in mobiliteit gaan snel en daarom wordt de Kadernota over vier jaar herzien. De Kadernota OV is op 25 oktober 2017 - na een zienswijzeprocedure - vastgesteld.