Gemeenten in Zuid-Holland willen van gas af

Naar overzicht
12 juni 2015

Warmte koude kaarten geven route aan

Nederland streeft naar een warmtevoorziening die toekomstbestendig, betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam is. Het is duidelijk dat verwarming door gas in de toekomst niet meer de meest gewenste oplossing hiervoor is. Om goed in kaart te brengen welke mogelijkheden er zijn om huizen te verwarmen in plaats van met gas is meer inzicht in de mogelijkheden per wijk nodig. Samen met gemeenten ontwikkelt het Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland warmte koude kaarten voor de hele provincie Zuid-Holland. Hierbij wordt er per wijk en soms zelfs per gebouw inzichtelijk gemaakt of in een wijk bijvoorbeeld beter verregaande isolatie toegepast kan worden of dat collectieve warmte een oplossing is.  

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) heeft besloten € 13.000 per gemeente  beschikbaar te stellen voor het opstellen van warmte koude kaarten voor de 23 gemeenten in de Metropoolregio. Aangezien andere steden, waaronder Leiden, deze keus ook al gemaakt hebben, is straks voor bijna heel Zuid-Holland in kaart gebracht welke alternatieven er zijn voor verwarming door gas. Samenvoeging van deze kaarten in een warmte koude Atlas geeft vervolgens noodzakelijk regionaal overzicht van vraag en aanbod.

Warmte is in alle stilte goed voor ruim de helft van de Nederlandse energievraag. In het Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland werken 25 partijen samen aan het verwezenlijken van de doelstelling om in 2020 14% van de gebouwen en kassen te verwarmen met duurzame warmte. De MRDH wordt binnenkort lid van het programmabureau. In het Bestuurlijk Overleg (BO) MIRT[1] Zuidelijke Randstad hebben Rijk en regio afgesproken om een regionale energievisie en uitvoeringsstrategie op te stellen, waarin de koppeling wordt gelegd tussen warmtenetten en energiebesparing. Het programmabureau is door het BO-MIRT Zuidelijke Randstad gevraagd om samen met gemeenten uniforme warmte koude kaarten te ontwikkelen.

De warmte koude kaart zoals ook ingezet in Rotterdam en Den Haag biedt een goed bruikbare analysetool om te bepalen welke oplossing waar het meest efficiënt is. Maya Van der Steenhoven, directeur Programma Warmte Koude Zuid-Holland: “Bij de opstelling van deze kaarten kijk je slim naar welke opties je waar kunt toepassen voor het voldoen aan de verwarmingsvraag. Dit op het niveau van de wijk en soms zelfs per gebouw. We zien warmte als onderdeel van een breder palet aan duurzaamheidsmaatregelen – van isolatie tot groen gas. De neiging bestaat om de verschillende stappen om klimaatdoelstellingen te bereiken tegenover elkaar te zetten, alsof het concurrenten zijn. Maar waar het om gaat is dat op een efficiënte manier zoveel mogelijk verduurzaming wordt bereikt. Alle warmte- en energiebronnen die daaraan een bijdrage kunnen leveren, willen we daarbij inzetten.”

De MRDH brengt dit initiatief van de warmtekaarten nog een stap verder door met de 23 gemeenten van de Metropoolregio de Warmte Koude Atlas (WKA) te ontwikkelen. Hierdoor zorgt de MRDH er voor dat de kaarten uniform zijn en dat gemeenten over hun grenzen kijken naar het aanbod van warmte. Wethouder gemeente Westland, Theo Duijvestijn, lid Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat: “De warmte koude atlas draagt bij aan de ambitie van de MRDH om, samen met de deelnemende partijen binnen het Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland, een regionale warmte infrastructuur te ontwikkelen in de regio. Naast dat we nu voor de hele Metropoolregio op een uniforme manier inzicht krijgen in de vraag naar warmte, kan het bedrijfsleven deze informatie gebruiken voor het ontwikkelen van warmte koude voorzieningen.”


[1] Bestuurlijk Overleg MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte, en Transport) Zuidelijke Randstad