Begroting 2019 en Jaarrekening 2017 vastgesteld

Naar overzicht
17 juli 2018

Het algemeen bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) heeft op 6 juli jl. de Begroting 2019 vastgesteld. Het gaat om een integrale begroting met daarin de programmabegrotingen voor Verkeer, Openbaar Vervoer en Economisch Vestigingsklimaat. Drie programma’s die in samenhang met elkaar bijdragen aan de missie van de MRDH om de economie te vernieuwen en de bereikbaarheid te verbeteren.

Het Investeringsprogramma Vervoersautoriteit (IPVa)  maakt deel uit van de Begroting van de MRDH en geeft het overzicht van projecten waarvoor de budgetten van de MRDH worden ingezet en gereserveerd.

Zienswijze
De Adviescommissies van de MRDH hebben vooraf hun advies op de begroting kunnen geven. De 23 gemeenten van de metropoolregio konden een reactie op de begroting geven via een zienswijzeprocedure. Van die mogelijkheid maakten 21 gemeenten gebruik.

De begroting kent een omvang van € 751 miljoen. De Brede Doeluitkering (BDU) voor verkeer en vervoer is de belangrijkste dekking voor de kosten van de programma’s Verkeer en Openbaar Vervoer. De geraamde lasten van deze programma’s bedragen in 2019 € 662 miljoen.

De inwonerbijdrage voor het programma Economisch Vestigingsklimaat stijgt ten opzichte van de begroting 2018, naar € 2,58  per inwoner en komt daarmee uit op in totaal €6 miljoen 

Jaarrekening
Op 6 juli heeft het algemeen bestuur eveneens de Jaarrekening over 2017 vastgesteld. De MRDH heeft voor de jaarrekening een goedkeurende controleverklaring van de accountant ontvangen voor zowel getrouwheid als de rechtmatigheid.

De Rekeningcommissie,  hét controlerend orgaan van raadsleden, heeft het algemeen bestuur geadviseerd om de jaarrekening conform vast te stellen.

1e begrotingswijziging 2018
Met het vaststellen van de 1e bestuursrapportage 2018 op 6 juli jl. heeft het algemeen bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) de eerder op 7 juli 2017 vastgestelde Begroting 2018 gewijzigd.

Het begrotingstotaal stijgt na deze begrotingswijziging met € 45 miljoen, de lasten stijgen van € 667 miljoen naar € 712 miljoen. Die stijging wordt veroorzaakt door hogere geraamde exploitatiekosten voor Openvaar Vervoer en hogere rentelasten binnen het programma Exploitatie verkeer en openbaar vervoer en investeringsprojecten binnen het programma Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer.  De hogere rentelasten zijn een gevolg van de in 2017 reeds gemelde versnelde overname van de financiering van de OV-bedrijven met een door de MRDH verleende railconcessie.

De overige verschillen zijn toe te rekenen aan een verschuiving in het bestedingsritme per (begrotings)jaarschijf.