Automobilist verlaagt snelheid bij Dick Bruna-afbeeldingen

Naar overzicht
4 oktober 2016

Beïnvloeding van snelheidsgedrag door nudging

Experiment wijst uit: automobilist verlaagt snelheid bij Dick Bruna-afbeeldingen

Uit een onderzoek van de SWOV, in opdracht van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, blijkt dat automobilisten hun snelheid met gemiddeld 4 km/uur verlagen als er Dick Bruna-afbeeldingen langs de weg staan. Een dergelijke snelheidsverlaging zou een reductie van 20% van de ongevallen kunnen betekenen. De uitkomst van dit experimentele onderzoek is voor de Metropoolregio aanleiding om een vervolgonderzoek uit te laten voeren om te kijken of de effecten zich ook voordoen in ‘echte’ situaties.

Onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd onder een representatieve groep Nederlanders. In totaal kregen ruim 1.000 respondenten via internet foto’s te zien van 30- en 50 km/uur wegen. Bij elke foto werd aan de respondenten gevraagd hun eigen snelheid en de snelheid van andere automobilisten in te schatten. De foto’s toonden wegen met Dick Bruna-borden, neutrale borden en geen borden. Via dit experimentele onderzoek werd getoetst of ‘automobilisten die zijn blootgesteld aan Dick Bruna-borden een lagere snelheid kiezen, dan automobilisten die zijn blootgesteld aan neutrale of geen afbeeldingen’. Voor het onderzoek heeft de Metropoolregio gekozen voor de illustraties van Dick Bruna, omdat veel inwoners deze borden kennen en er een duidelijke associatie is met kinderen.

Verkeersveiligheid
Veilig verkeer is voor de 23 gemeenten in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag een belangrijk onderwerp. Daarom is er bij de gemeenten veel belangstelling voor aanvullende beïnvloedingsmethoden, zoals automatische gedragsbeïnvloeding – ook wel nudging genoemd, die hoge snelheden kunnen reduceren. Om de kennis over dit soort nieuwe methoden te vergroten heeft de Metropoolregio dit onderzoek laten uitvoeren.