AgriTech opent tweede voucherronde voor innovatie in de tuinbouw

10 december 2021

Ondernemingen uit de tuinbouw kunnen samen met technologieleveranciers tot 15 maart 2022 subsidie aanvragen voor een gezamenlijk innovatieproject. Het innovatieprogramma AgriTech stelt voor de tweede keer vouchers beschikbaar met een waarde tot € 100.000,- per projectconsortium. Met de vouchers kunnen bedrijven de uren of materialen tijdens de laatste fase van een haalbaarheidsonderzoek of praktijktest bekostigen. Zo wil het programma de tuinbouw stimuleren om technologische toepassingen door te ontwikkelen tot toekomstbestendige verdienmodellen.

Waarom deze regeling?

Onze regio heeft een koploperspositie in de wereldmarkt op het gebied van tuinbouw. Die willen we behouden. Het programma AgriTech is opgezet door InnovationQuarter, Greenport West-Holland, MRDH, de provincie Zuid-Holland en TNO. InnovationQuarter voert namens de partners de coördinatie van het programma uit. De opzet is om twee barrières te doorbreken die grootschalige toepassing en nieuwe verdienmodellen in de weg staan. Innoveren gaat gepaard met hoge kosten en risico’s voor validatie. De financiële bijdrage vanuit het programma moet deze drempel verlagen. Daarnaast vraagt innovatie om zowel technologische (‘grijze kennis’) als kennis van de tuinbouw (‘groene kennis’). Het programma helpt daarom bij het verbinden van betrouwbare samenwerkingspartners. 

Extra aandacht voor samenwerking en business cases

Omdat uit de eerste voucherronde bleek dat er extra ondersteuning nodig was bij het vinden van partners en het formuleren van een sterke business case, is daar afgelopen maanden middels het instrument ‘Dare2Cross’ extra op ingezet. Via verschillende (online) sessies is gekeken naar use cases op het ontsluiten van consumenten data in de keten; het slimmer inzetten van data voor optimale teeltplanning; automatisering als oplossing voor personeelstekort en verloop; en predictive maintenance. Op basis hiervan zijn projectconsortia gevormd waarvan het merendeel nu werkt aan het indienen van een voucheraanvraag. 

Hoe een voucher ontvangen

In totaal is er € 500.000,- beschikbaar voor 5-12 innovatieprojecten. Tot 15 maart kunnen aanvragen worden ingeleverd. Op de programmapagina staat alle informatie over het indienen en de voorwaarden. Van 24 januari tot 3 februari kunnen projectconsortia intekenen op een online spreekuur. Dit spreekuur is bedoeld om een idee, samenwerking of business case alvast te toetsen. Om projectconsortia meer richting te geven wordt deze tweede voucherronde met een invulbaar projectplan gewerkt. Dit stimuleert consortia vooraf na te denken over zaken als de economische waarde van de innovatie, de haalbaarheid van het project en de beoogde rolverdeling.