Aangepast weefvak A4 Prins Clausplein opgeleverd

Naar overzicht
21 mei 2015
Tom de Bruijn, Henk Sijsling, René Valkenburg, Willy Dekker

Donderdag 21 mei is in het Kyocerastadion in Den Haag het aangepaste weefvak op de A4 tussen knooppunt Ypenburg en het Prins Clausplein bij Den Haag officieel opgeleverd. De nieuwe inrichting van dit wegvak is gerealiseerd naar een idee van Henk Sijsling, een betrokken inwoner van Den Haag. Door de nieuwe inrichting van de weg worden de elkaar kruisende verkeersstromen gescheiden. Hierdoor verbeteren de doorstroming en de verkeersveiligheid.

Willy Dekker, directeur Netwerkmanagement Rijkswaterstaat: "De oogst voor Rijkswaterstaat is tweeledig: het ontvlechten van dit weefvak is een verbetering voor de verkeersveiligheid en de doorstroming op deze weg. En we hebben hiermee ook waardevolle ervaring opgedaan met publieksparticipatie. Daar waren we twintig jaar geleden nog niet zo ver mee als nu. Tegenwoordig staan we veel meer in contact met onze omgeving bijvoorbeeld via onze 0800 lijn en omgevingsmanagers. We hechten veel waarde aan de inbreng van weggebruikers en omwonenden omdat ze de lokale situatie vaak het beste kennen."

Tom de Bruijn, wethouder gemeente Den Haag en vice- voorzitter Vervoersautoriteit Metropoolregio Rotterdam Den Haag: "Dit is een sterke verbetering voor de bereikbaarheid in de regio Haaglanden waar ik heel blij mee ben. Het gaat om een stuk weg waar per etmaal een kleine 250.000 auto’s passeren. De verbeterde doorstroming komt ook nog eens ten goede aan de luchtkwaliteit. Een verbetering die tot stand is gekomen door een prima samenwerking tussen alle betrokkenen: de Metropoolregio, Rijkswaterstaat en aannemer Heijmans."

René Valkenburg, directeur grote projecten Heijmans: "Wij zijn er trots op dat dit project zo snel is gerealiseerd met relatief weinig hinder voor de weggebruiker. Maar we willen ook dat onze mensen na het werk weer veilig thuis komen. We besteden als bedrijf dan ook veel aandacht aan veiligheid en roepen Rijkswaterstaat en andere opdrachtgevers op nog meer prioriteit te geven aan veiligheid tijdens de uitvoering."

Eerste ervaringen
Sinds 13 april is de nieuwe situatie in gebruik voor het verkeer. Het blijft een druk punt, maar de eerste ervaringen zijn positief. In de ochtendspits heeft vooral verkeer van de A4/A13 richting A12 Utrecht voordeel van de nieuwe situatie. In de avondspits is dit omgekeerd en heeft verkeer van de A4/A13 richting A12 Den Haag voordeel van de nieuwe situatie. Er is momenteel nog sprake van een gewenningsperiode. Omdat in juli en augustus in de regio de schoolvakantie is, kan Rijkswaterstaat pas na de zomer (september/oktober) betrouwbare metingen doen. Eind 2015 zullen de eindresultaten van het effect van de aanpassing bekend zijn.

Bereikbaarheid
Het knooppunt A4 Prins Clausplein is in Zuid-Holland een van de top-zes knelpunten op de aansluitingen van rijkswegen op provinciale en lokale wegen. Rijkswaterstaat en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag hebben dit knelpunt nu aangepakt om de bereikbaarheid van de regio te verbeteren.

Bron: 
Persbericht Rijkswaterstaat