Financiën

Begroting 

Jaarlijks stelt het algemeen bestuur een begroting vast voor het volgende jaar. Deze begroting gaat vooraf via een zienswijzeprocedure langs de raden van de 23 gemeenten.

 Begroting MRDH 2019 (vastgesteld 6 juli 2018)

 Begroting MRDH 2018 (vastgesteld 7 juli 2017)

 Begroting MRDH 2017 (vastgesteld 1 juli 2016)

 Begroting MRDH 2016 (vastgesteld 3 juli 2015)

 Begroting MRDH 2015 (vastgesteld 19 december 2014)

Jaarrekening

De MRDH presenteert haar financiële resultaten in de Jaarrekening. 

 Jaarrekening 2017 (vastgesteld 6 juli 2018)

 Jaarrekening 2016 (vastgesteld 7 juli 2017)

 Jaarrekening 2015 (vastgesteld 1 juli 2016)

Bestuursrapportage

Twee keer per jaar stelt het algemeen bestuur de in de bestuursrapportage opgenomen begrotingswijziging vast.

Beleidsnota Reserves, voorzieningen en fondsen
Het algemeen bestuur van de MRDH stelt ten minst eens in de vier jaar de beleidskaders voor het instellen, muteren en opheffen van reserves, voorzieningen en fondsen vast. De Beleidsnota reserves, voorzieningen en fondsen MRDH 2017 is hiervan de uitwerking. In de beleidsnota wordt toegelicht wat reserves, voorzieningen en fondsen zijn, welk rentebeleid van toepassing is en met welke overige criteria rekening moet worden gehouden.

Subsidies
In de bestuurscommissie Va worden subsidies toegekend aan ingediende projecten. Meer informatie.

Bijdrageregeling EV
De bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat beslist over toekennen van een financiële bijdrage uit het budget van EV aan een project. Deze projecten moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Alleen de 23 gemeenten kunnen een aanvraag indienen voor een bijdrage.