Financiën

De geraamde lasten voor de taken rondom verkeer en vervoer bedragen in 2016 € 643,2 miljoen. In 2016 is daarvoor € 589,3 miljoen beschikbaar aan BDU middelen en 44,2 miljoen uit het BOR-fonds. De negen gemeenten van het voormalige Stadsgewest Haaglanden stellen aanvullend een bedrag voor Verkeer en Openbaar Vervoer beschikbaar van € 9,148 per inwoner, in totaal € 9,7 miljoen. Dit bedrag komt uitsluitend ten goede aan het Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer van het voormalige Stadsgewest Haaglanden.

Voor programma’s en projecten voor de versterking van het Economisch Vestigingsklimaat is vanuit de inwonerbijdrage €5,6 miljoen euro beschikbaar in 2016.

Begroting
Jaarlijks stelt het algemeen bestuur een begroting vast voor het volgende jaar. Deze begroting gaat vooraf via een zienswijzeprocedure langs de raden van de 23 gemeenten.

 Begroting MRDH 2015 (vastgesteld 19 december 2014)

 Begroting MRDH 2016 (vastgesteld 3 juli 2015)

 Begroting MRDH 2017 (vastgesteld 1 juli 2016)

Concept Begroting MRDH 2018 (zienswijze t/m 19 mei 2017)

Jaarrekening
De MRDH presenteert haar financiële resultaten in de Jaarrekening. 

 Jaarrekening 2015 (vastgesteld 1 juli 2016)

Bestuursrapportage
Twee keer per jaar stelt het algemeen bestuur een bestuursrapportage vast.

Subsidies
In de bestuurscommissie Va worden subsidies toegekend aan ingediende projecten. Meer informatie.

Bijdrageregeling EV
De bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat beslist over toekennen van een financiële bijdrage uit het budget van EV aan een project. Deze projecten moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Alleen de 23 gemeenten kunnen een aanvraag indienen voor een bijdrage.