Groeiagenda Zuid-Holland

De regio staat voor grote uitdagingen

De Groeiagenda Zuid-Holland is een ambitieuze actie- en investeringsagenda van 80 overheden, bedrijven en kennisinstellingen in Zuid-Holland.  De regionale partners investeren tien jaar lang 1.4 miljard euro per jaar in kennis en innovatie, de maakindustrie, energie-infrastructuur, bereikbaarheid en human capital. Van het Rijk wordt voor diezelfde periode een jaarlijkse bijdrage van 1 miljard euro gevraagd vanuit het Nationaal Groeifonds.

Want onze regio staat voor grote uitdagingen: achterblijvende economische prestaties; onderwijs en arbeidsmarkt die onvoldoende op elkaar aansluiten; een grote woningbouwopgave; té beperkte bereikbaarheid en onder druk staande leefbaarheid. Tegelijktijd zijn we een regio die er toe doet: we staan voor bijna een kwart van de Nederlandse economie en samenleving en dus zijn onze uitdagingen urgente nationale opgaven. Dat vraagt om extra actie. 

Een brede coalitie van bedrijven, kennisinstellingen en overheden in Zuid-Holland investeert daarom samen in nieuwe verdienmodellen en werkgelegenheid op basis van een gezamenlijke Groeiagenda. In de coalitie zitten naast de MRDH bijvoorbeeld universiteiten, Delft, Rotterdam, Den Haag, Leiden, Dordrecht, PZH, Shell, Havenbedrijf, HTM, Economic Board Zuid-Holland, InnovationQuarter. De Groeiagenda Zuid-Holland bevat concrete investeringen en acties uit Zuid-Holland en biedt voor het Nationaal Groeifonds concrete handvatten en proposities. 

Doelen Groeiagenda

Het doel is 40% van de nationale C02-reductie te realiseren door de industrie en chemie te verduurzamen. Eén derde van de nationale CO2-uitstoot ontstaat in Zuid-Holland. Zonder de vernieuwing van energie-intensieve industrie zoals het havenbedrijf en de tuinbouw wordt de beoogde energietransitie niet gerealiseerd.

Het doel is 200.000 woningen te bouwen en zo in twintig jaar 25% van de nationale woningbouwopgave te realiseren. In deze regio woont 20% van de inwoners van Nederland en de komende twintig jaar komen daar 400.000 mensen bij.

Het doel is over tien jaar 12% extra economische groei in onze regio te realiseren en 120.000 nieuwe banen. Nederland is €15 miljard euro aan BBP misgelopen door achterblijvende economische prestaties van Zuid-Holland.

In Zuid-Holland staan veel banen op de tocht in verouderde sectoren. Het doel is het vernieuwen van de bedrijvigheid door middel van innovatie, digitalisering, verduurzaming en nieuwe technologieën. Werkenden helpen we door middel van omscholing aan nieuwe banen.

Economische groei realiseren

Met de Groeiagenda Zuid-Holland gaan de regionale partners doen wat de naam zegt: economische groei realiseren. De regionale partners investeren tien jaar lang 1.4 miljard euro per jaar in kennis en innovatie, de maakindustrie, energie-infrastructuur, bereikbaarheid en human capital. Deze regio is bepalend voor bijna een kwart van de Nederlandse economie daarom is de oproep aan het Rijk: investeer mee want daar plukt heel Nederland de vruchten van: 24 miljard extra BBP is wat we Nederland in het vooruitzicht kunnen stellen. 

Zuid-Holland beter verbinden

Als vervoersautoriteit zet de MRDH zich in voor optimale bereikbaarheid van de regio.  Tot 2040 is de verwachting is dat er 400.000 extra inwoners bij komen in de regio. Mensen die op zoek zijn naar een woning en werk in een prettige leefomgeving. Als we nu niks doen aan de bereikbaarheid, dan slibt de regio dicht. Als we op een slimme manier de bereikbaarheid verbeteren, dan kunnen we meer dan 200.000 woningen bouwen in de nabijheid van openbaar vervoer. Zonder investeringen in OV wordt deze woningbouwopgave niet gerealiseerd. Kort en krachtig geformuleerd: geen rails, geen woning.

Lijn Leiden-Dordrecht

Eén van de speerpunten van der Groeiagenda Zuid-Holland is de ambitie om de spoorlijn tussen Leiden en Dordrecht om te vormen tot een lightrailverbinding. Deze oude spoorlijn loopt dwars door het hart van de regio en is al heel lang de OV-ruggengraat van de metropoolregio en heeft fijnmazige vertakkingen door de hele regio. Het is dan ook niet gek dat de afgelopen eeuwen belangrijke economische, culturele en innovatieve functies zich langs deze lijn ontwikkeld hebben. Deze succesvolle maar oude spoorlijn heeft echter een nieuwe toekomst nodig. Investeren in lightrail tussen Leiden-Dordrecht is een gouden kans. Het maakt de bouw van 170.000 woningen direct langs die lijn mogelijk. Het is een eerste stap in een groter pakket aan maatregelen voor metropolitaan OV in combinatie met verstedelijking. Dat komt er op neer dat je de hele regio voorziet van aansluiting op goed OV. Dat levert weer de mogelijkheid om meer dan 200.000 woningen te bouwen en ze direct goed te ontsluiten. Op de schoorsteenmantel van ieder nieuw huis een OV kaart. In 2040 zou het zo moeten gaan werken om 1,5 miljoen mensen per dag  te vervoeren.  Op de pagina van Move Zuid-Holland leest u er meer over.