Bestuur

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag is een samenwerkingsverband van 23 gemeenten op het gebied van verkeer, openbaar vervoer en economisch vestigingsklimaat. Voor het bestuur geldt het uitgangspunt dat besluitvorming plaatsvindt als verlengd lokaal bestuur. Voor het overleg tussen de 23 gemeenten en het nemen van besluiten kent de MRDH de volgende besturen en commissies: het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur, de bestuurscommissie Vervoersautoriteit (Va), de bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat (EV) en de voorzitter. In deze gremia nemen bestuurders uit de 23 gemeenten deel. De vergaderingen worden inhoudelijk voorbereid door de ambtelijk overleggen Va en EV. 

Raadsleden
Het algemeen bestuur heeft twee adviescommissies, voor de Vervoersautoriteit en Economisch Vestigingsklimaat, en een Rekeningcommissie ingesteld. Deze commissies hebben een adviserende rol. In deze commissies nemen raadsleden uit de 23 gemeenten deel.

Besluitvorming
Het besluitvormingsproces binnen de MRDH is beschreven in de gemeenschappelijke regeling en de verschillende verordeningen en reglementen. In het algemeen bestuur worden vooral de kaders van het beleid vastgesteld, onder andere door het jaarlijks vaststellen van de begroting. Het overgrote deel van de (inhoudelijke) besluiten wordt genomen in de bestuurscommissies.

Zienswijzeprocedure
In de gemeenschappelijke regeling is vastgelegd dat voor een aantal belangrijke besluiten een zienswijzeprocedure geldt. Voordat besluitvorming over de betreffende onderwerpen plaatsvindt in de bestuurscommissie of het algemeen bestuur, worden de gemeenteraden tenminste acht weken in de gelegenheid gesteld een zienswijze te geven. Daar waar de besluitvorming ligt bij het algemeen bestuur, start het dagelijks bestuur de zienswijzeprocedure. Als de besluitvorming ligt bij de bestuurscommissie wordt de procedure ook door die commissie gestart. Lopende zienswijzeprocedures zijn te vinden in de kalender.

Inhoudelijke jaarplanning
In de jaarplanning wordt per kwartaal aangegeven welke (grote) onderwerpen voor behandeling voorzien worden in de bestuurscommissies, adviescommissies, dagelijks bestuur en algemeen bestuur. De planning wordt periodiek geactualiseerd. Aan de jaarplanning kunnen geen rechten worden ontleend.