Bestuur

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag is een samenwerkingsverband van 23 gemeenten op het gebied van verkeer, openbaar vervoer en economisch vestigingsklimaat. Voor het bestuur geldt het uitgangspunt dat besluitvorming plaatsvindt als verlengd lokaal bestuur. Voor het overleg tussen de 23 gemeenten en het nemen van besluiten kent de MRDH de volgende besturen en commissies: het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur, de bestuurscommissie Vervoersautoriteit (Va), de bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat (EV) en de voorzitter. In deze gremia nemen bestuurders uit de 23 gemeenten deel. De vergaderingen worden inhoudelijk voorbereid door de ambtelijk overleggen Va en EV. 

Raadsleden
Het algemeen bestuur heeft twee adviescommissies, voor de Vervoersautoriteit en Economisch Vestigingsklimaat, en een Rekeningcommissie ingesteld. Deze commissies hebben een adviserende rol. In deze commissies nemen raadsleden uit de 23 gemeenten deel.

Besluitvorming
Het besluitvormingsproces binnen de MRDH is beschreven in de gemeenschappelijke regeling en de verschillende verordeningen en reglementen. In het algemeen bestuur worden vooral de kaders van het beleid vastgesteld, onder andere door het jaarlijks vaststellen van de begroting. Het overgrote deel van de (inhoudelijke) besluiten wordt genomen in de bestuurscommissies.

Spreekrecht
Inwoners van de metropoolregio Rotterdam Den Haag kunnen gebruik maken van het spreekrecht bij de vergaderingen van de MRDH.  Inspreken is mogelijk als de inwoner een belang heeft bij een onderwerp dat op de agenda van de vergadering staat. Spreekrecht is mogelijk tijdens de vergaderingen van het algemeen bestuur, de bestuurscommissies Vervoersautoriteit en Economisch Vestigingsklimaat, de adviescommissies Vervoersautoriteit en Economisch Vestigingsklimaat en de rekeningcommissie.  

De spelregels bij het spreekrecht

  • Het spreekrecht heeft alleen betrekking op onderwerpen die op de agenda staan.
  • Tenminste 24 uur voorafgaand aan de vergadering meldt u zich aan via het mailadres dat is vermeld in de agenda van de betreffende vergadering. De agenda en vergaderstukken vindt u in de kalender.

  • In de mail vermeldt u: uw naam, het onderwerp waarover u gaat spreken en het belang dat u heeft bij het onderwerp.

  • U ontvangt een bevestigingsmail met eventueel aanvullende informatie.

  • Bij de opening van de vergadering heeft u vijf minuten spreektijd.

  • Mochten er meer sprekers zijn, dan bepaalt de voorzitter de totale spreektijd en volgorde van sprekers.

Zienswijzeprocedure
In de gemeenschappelijke regeling is vastgelegd dat voor een aantal belangrijke besluiten een zienswijzeprocedure geldt. Voordat besluitvorming over de betreffende onderwerpen plaatsvindt in de bestuurscommissie of het algemeen bestuur, worden de gemeenteraden tenminste acht weken in de gelegenheid gesteld een zienswijze te geven. Daar waar de besluitvorming ligt bij het algemeen bestuur, start het dagelijks bestuur de zienswijzeprocedure. Als de besluitvorming ligt bij de bestuurscommissie wordt de procedure ook door die commissie gestart. Lopende zienswijzeprocedures zijn te vinden in de kalender (tabblad zienswijze).

Inhoudelijke jaarplanning
In de jaarplanning wordt per kwartaal aangegeven welke (grote) onderwerpen voor behandeling voorzien worden in de bestuurscommissies, adviescommissies, dagelijks bestuur en algemeen bestuur. De planning wordt periodiek geactualiseerd. Aan de jaarplanning kunnen geen rechten worden ontleend.