Begeleidende informatie aanvraag vergunning Wet lokaal spoor

26 oktober 2015

Direct naar het aanvraagformulier.
Download deze onderstaande informatie in een PDF

(meer informatie over de Wet lokaal spoor)

Om de vergunningaanvraag goed te kunnen beoordelen dient de aanvraag vergezeld te worden van onderstaande documentatie:

 • Een situatietekening (schaal 1:1000 in PDF) met nauwkeurig ingetekend de locatie van de werkzaamheden. Indien gebruik wordt gemaakt van een bouwkraan moet op deze tekening ook de draaicirkel worden aangegeven alsmede het valbereik van de kraan.
 • Een dwarsprofiel (1:200 in PDF) met daarop de afmetingen van de werkzaamheden en zoveel als mogelijk maten ten opzichte van de bovenkant van de spoorstaaf (BS).

Eventueel kan er door de vergunningverlener aanvullende documentatie gevraagd worden ter verduidelijking en het sneller kunnen beoordelen van de aanvraag. Ter indicatie:

 • Bij bronneringswerkzaamheden een grondmechanisch rapport met daarin duidelijk opgenomen de invloed van de werkzaamheden op de spoorbaan (eventuele zettingen).
 • Bij heiwerkzaamheden een grondmechanisch rapport waarin duidelijk is opgenomen wat de invloed is van de heiwerkzaamheden op de spoorweg en de zettingen in het baanlichaam en wat de invloed is op de waterhuishouding nabij het spoor.
 • Bij grondwateronttrekking informatie over de duur en de hoeveelheid te lozen water alsmede de verlaging van de waterstand in het baanlichaam en de invloed hiervan op het baanlichaam (inklinking).
 • Overeenkomst met beheerder en/of exploitant terzake van de infrastructuur respectievelijk de exploitatie.

In de vergunningaanvraag worden een aantal typen werkzaamheden onderkend:

 • Boringen / persingen
 • Kabel- / leidingwerk
 • Hei- / hijswerkzaamheden
 • Overig werk, onder andere: bestratings-, asfalterings-, opbouwwerkzaamheden (inclusief plaatsen van objecten binnen het ruimtelijk profiel), werkzaamheden op stellages met valbereik binnen het ruimtelijk profiel of grondwateronttrekkende / bronneringswerkzaamheden.

1. Indienen aanvraag
Het formulier vergunningaanvraag wordt digitaal ingevuld. Het aanvraagformulier is te vinden op de website van de MRDH. De vergunningaanvraag bestaat uit drie delen: contactgegevens aanvrager, algemene omschrijving van de werkzaamheden en gedetailleerde omschrijving van de werkzaamheden.
De aanvraag wordt volledig ingevuld en wordt dan doorgestuurd naar de beheerder van de Lokaalspoorweg (HTM voor het Haaglandse deel of RET voor het Rotterdamse deel) die de vergunningverlening in mandaat namens de MRDH uitvoert.

In geval van onduidelijkheid of onzekerheid kunt u contact opnemen met de onderstaande personen. Voor technische vragen rondom het formulier kunt u contact opnemen met de webmaster.

Wanneer een aanvraag in beide beheergebieden valt (dat kan bijvoorbeeld zijn bij RandstadRail) stemmen HTM en RET onderling af wie de vergunning zal verstrekken.

2. Aanvraagtermijn en aanvraagprocedure
Rekening houdend met een mogelijke buitendienststelling van sporen, onderzoek naar mogelijkheden betreffende de uitvoering van het werk, aanpassen van tekeningen etc., dient de vergunningaanvraag tijdig voor aanvang van de werkzaamheden ingediend te worden. De indientermijnen zijn als volgt:

Modaliteit

Geen hinder infrastructuur en/of exploitatie

Wel hinder infrastructuur en/of exploitatie

Tram, RandstadRail of Metro

6 weken voor uitvoering

6 maanden voor uitvoering

Nadat de aanvraag is ontvangen, ontvangt de aanvrager zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging. Vervolgens zal de aanvraag op volledigheid getoetst worden. Na afronding van deze toets start de behandeltermijn. Voor aanvullende gegevens kan het noodzakelijk zijn dat aanvrager advies in moet winnen bij dan wel afspraken moeten maken met de beheerder van de infrastructuur of de vervoerder. Aangezien de gemandateerde vergunningverlener tevens de beheerder is, kan de vergunningverlener de aanvrager hierbij behulpzaam zijn. De hiermee gepaardgaande kosten komen voor rekening van de aanvrager. Uiteraard zal vooraf een indicatie van de kosten en de voorwaarden worden gegeven door de behandelaar van de vergunning.

3. Geldigheid
De geldigheid van de vergunning is afhankelijk van het werk dat uitgevoerd dient te worden. Uitgangspunt is dat de vergunning wordt afgegeven voor de looptijd van het (project)werk. In overleg met en ter beoordeling van de vergunningverlener kan hiervan worden afgeweken in de volgende gevallen:

 • Geldigheid van een jaar voor repeterende werkzaamheden (onder meer vegen van straten, legen van prullenbakken, beheren van groen).
 • Geldigheid van voorlopig een jaar voor werkzaamheden die voor meerdere jaren zijn gegund. Hierbij moet een contract worden overlegd waaruit dit duidelijk wordt.

Een afgegeven vergunning is niet aan een andere partij overdraagbaar en een vergunning kan door de vergunningverlener worden ingetrokken indien niet binnen 12 maanden  na vermelde startdatum op de vergunning wordt aangevangen met uitvoering van de werkzaamheden of wanneer aanwijzingen van de vergunningverlener niet worden opgevolgd.

4. Kosten
Aan de vergunningverlening zijn voor de aanvrager geen kosten verbonden. Dat neemt niet weg dat voor het verkrijgen van het vereiste advies en/of de vereiste maatregelen kosten verbonden kunnen zijn die voor rekening van de vergunninghouder komen (zie bij punt 2. Aanvraagtermijn en aanvraagprocedure).

5. Handhaving en sanctionering
Alle door de vergunningverlener, met betrekking tot het werk te geven aanwijzingen en voorschriften moeten in het belang van de veiligheid door de vergunninghouder stipt en onmiddellijk worden opgevolgd en nageleefd.

Indien de vergunninghouder de gegeven voorschriften of voorwaarden niet naleeft is hij gehouden de werkzaamheden op eerste verzoek van de vergunningverlener stop te zetten en de situatie te herstellen op een wijze dat de veiligheid is gewaarborgd.

Indien bij de uitvoering van werkzaamheden moet worden afgeweken van de vergunning dient eerst overleg te worden gevoerd met de vergunningverlener alvorens met deze gewijzigde werkzaamheden wordt gestart. De vergunning is immers verstrekt aan de hand van de bij de aanvraag verstrekte gegevens. Indien zonder toestemming werkzaamheden worden uitgevoerd die afwijken van hetgeen is vergund zal de vergunningverlener het werk stil leggen. De bestuurlijke handhaving met inbegrip van de sanctionering zal geschieden door de MRDH die daarvoor beleid heeft vastgesteld.