Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV 2030)

Naar overzicht

Het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 bevat een gezamenlijke visie op de aanpak van het verkeersveiligheidsbeleid van alle overheden. Uit cijfers blijkt dat het aantal (ernstige) verkeersgewonden blijft stijgen en de daling van het aantal verkeersdoden stagneert. Alle partijen erkennen dan ook dat een trendbreuk noodzakelijk is.

In februari 2019 is middels een startakkoord afgesproken dat de provincies en regio’s het initiatief nemen tot het opstellen van regionale uitvoeringsagenda’s verkeersveiligheid bestaande uit een regionale risicoanalyse en een actieplan. Medio 2020 moeten de regionale uitvoeringsagenda’s gereed zijn.

De kern van het SPV luidt: naar nul verkeersslachtoffers via een risico-gestuurde benadering. Om dit te bereiken maken alle provincies en regio’s in 2019 een analyse van alle aspecten die een rol spelen bij verkeersveiligheid. De analyse is op 19 december verschenen.

Dit analysedocument vormt de basis voor  een regionale uitvoeringsagenda of actieplan waarbij iedere gemeente aangeeft hoe zij de verkeersveiligheid  gaan verbeteren in de periode 2020 – 2025.

Ook de Metropoolregio streeft naar nul verkeersslachtoffers en stelt een regionale uitvoeringsagenda verkeersveiligheid op
De 23 gemeenten in de metropoolregio werken vanuit de visie “Iedereen komt veilig thuis in Zuid-Holland” aan verkeersveiligheid en sluiten zich aan bij de doelstelling van het SPV naar nul verkeersslachtoffers. Deze doelstelling is des te urgenter nu het aantal verkeersgewonden binnen de regio Rotterdam en Den Haag de afgelopen jaren weer toeneemt. Om een trendbreuk te realiseren, is het van belang dat alle partijen hun verantwoordelijkheid nemen. De metropoolregio heeft zich dan ook gecommitteerd aan het meerjarenprogramma ‘Maak een punt van nul’ (zie: www.maakeenpuntvannul.nl). Daarnaast is het de intentie om met elkaar een gezamenlijk regionale uitvoeringsagenda 2020 – 2025 op te stellen met daarin onder meer aandacht voor een risico-gestuurde aanpak (zie: www.kennisnetwerkspv.nl).
Actie is nodig en iedereen heeft daarin een rol. Het gaat daarbij om infrastructurele verbeteringen maar ook om educatie en handhaving. Met inzet vanuit alle gemeenten op zowel bestuurlijk, ambtelijk als maatschappelijk niveau.

Rol MRDH
De MRDH begeleidt de gemeenten bij het uitvoeren van de risicoanalyse en het opstellen van een uitvoeringsagenda. 

Regionale uitvoeringsagenda 2020 – 2025 komt in twee fasen tot stand
Het proces van de MRDH om met alle gemeenten te komen tot een regionale  uitvoeringsagenda komt in twee fasen tot stand, namelijk een analysefase en een uitwerkingsfase. Deze aanpak is beschreven in het bijgevoegde document ‘regionale uitvoeringsagenda verkeersveiligheid’ dat ook verstuurd is naar de gemeenten (zie: plan van aanpak ‘regionale uitvoeringsagenda verkeersveiligheid’ aan de rechterkant van deze pagina).

Fase 1: analysefase met als eindproduct een analysedocument

Het doel van de analysefase is om de huidige verkeersveiligheid in de 23 gemeenten en de regio als geheel in kaart te brengen. Hierbij gaat het onder andere over risicogroepen (kwetsbare verkeersdeelnemer), risicolocaties (potentiële ongevalslocaties) en risicogedragingen. Bovendien bekijkt de MRDH aan de hand van een vragenlijst op ambtelijk niveau, van gesprekken op bestuurlijk niveau en middels een verkeersveiligheidsanalyse hoe de 23 gemeenten zich verhouden tot het thema verkeersveiligheid en welke behoeften zij hebben. Het analysedocument moet in oktober 2019 gereed zijn en wordt op 13 november behandeld in de bestuurscommissie (zie onderstaande schema).

In het proces worden ook belangrijke stakeholders betrokken zoals politie, provincie, fietsersbond, VVN en ANWB. De Metropoolregio is daarnaast actief betrokken bij de landelijke discussies over het uitrollen van het programma en de financiering van de verkeersveiligheidsmaatregelen. 

In onderstaand schema is het proces van de analysefase (fase 1) weergegeven.

Klik op de illustratie voor een vergrotingIllustratie van het proces van Fase 1 SPV2030

Blauwe kleur: MRDH voert  middels een vragenlijst een analyse uit onder gemeenten, gesprekken met bestuurders en een verkeersveiligheidsanalyse. De tussentijdse resultaten worden teruggekoppeld in de nieuwsbrief, het MRDH Journaal, en uiteindelijk vastgelegd in een analysedocument.

Gele kleur: De terugkoppeling van de resultaten en een verdieping van de resultaten vindt plaats in de diverse gesprekken op ambtelijk en op bestuurlijk niveau. Het analysedocument wordt op 13 november 2019 besproken in de bestuurscommissie ter voorbereiding op het BO MIRT op 20 november 2019 en het gesprek met de Minister op 4 december 2019.

Rode kleur: De MRDH organiseert samen met de provincie Zuid-Holland een regiobijeenkomst op 19 september en is ook betrokken bij het ROV symposium en de themaweek. Daarnaast is de MRDH aangehaakt bij de landelijke stuurgroep in het kader van het SPV 2030.

Fase 2: uitwerkingsfase met als eindproduct een regionale uitvoeringsagenda

Het doel van de uitwerkingsfase is om te komen tot een gedragen regionale uitvoeringsagenda. De exacte invulling van de agenda is afhankelijk van de uitkomsten uit fase 1. De uitvoeringsagenda gaat onder meer in op de verkeersveiligheidsdoelen van de 23 gemeenten in de Metropoolregio, de wijze waarop de MRDH de 23 gemeenten faciliteert op het vlak van verkeersveiligheid en de wijze waarop de ontwikkeling van verkeersveiligheid gemonitord wordt. Belangrijk is dat de agenda op de behoeften van gemeenten aansluit. De regionale uitvoeringsagenda moet in mei 2020 gereed zijn.